ERZURUM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ERZURUM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907135
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLETİN SESİ 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/615190
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erzurum Merkez 65.000 lt Motorin ve 1600 lt benzin,Tortum ilçe 10.000 lt Motorin ve 100 lt Benzin, İspir İlçe 10.000 lt Motorin ve 100 lt Benzin ve Horasan İlçe 10.000 lt Motorin ve 100 lt Benzin ve Uzundere ilçe 10000 lt motorin ve 100 lt benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kombina caddesi Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Yakutiye / Erzurum
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERZURUM DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT (KURŞUNSUZ BENZİN VE MOTORİN) ALIMI BİRİMLERE GÖRE ERZURUM İL VE İLÇE MERKEZLERİ POMPA İSTASYONLARINDAN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/615190
1-İdarenin
a) Adresi : Orman İşletme Müd.TERMINAL MAHALLESI KOMBINA CADDESI 90 25050 YAKUTİYE/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası : 4422343138 - 4422341072
c) Elektronik Posta Adresi : erzurumisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzurum Merkez 65.000 lt Motorin ve 1600 lt benzin,Tortum ilçe 10.000 lt Motorin ve 100 lt Benzin, İspir İlçe 10.000 lt Motorin ve 100 lt Benzin ve Horasan İlçe 10.000 lt Motorin ve 100 lt Benzin ve Uzundere ilçe 10000 lt motorin ve 100 lt benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Erzurum merkezdeki bayi pompa istasyonunda, imzalı akaryakıt alındı fişi karşılığında peyder pey, Tortum ilçesindeki bayi pompa istasyonunda, imzalı akaryakıt alındı fişi karşılığında peyder pey, İspir İlçesindeki bayi pompa istasyonunda, imzalı akaryakıt alındı fişi karşılığında peyder pey, Horasan İlçesindeki bayi pompa istasyonunda, imzalı akaryakıt alındı fişi karşılığında peyder pey, Uzundere İlçesindeki bayi pompa istasyonunda, imzalı akaryakıt alındı fişi karşılığında peyder pey
c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi müteakip iş başlamasından 31.12.2019 tarihine kadar


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kombina caddesi Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisleri Yakutiye / Erzurum
b) Tarihi ve saati : 24.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu " ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir "Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş" akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu bayilik belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan iş yeri açma ve izin belgesini sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR