İSTANBUL İLİ ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Akaryakıt satın alınacaktır

İSTANBUL İLİ ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907114
Şehir : İstanbul / Ataşehir
Yayınlandığı Gazeteler

BİZİM ANADOLU 30.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/611565
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 2.600 Litre EURO DİZEL 91.900 Litre DİZEL (MAZOT) (JENERATÖR İÇİN) 125.950 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy- Ataşehir/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 YILI AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/611565

1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 E-5 Karayolu Üzeri ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165787878 - 2165787893
c) Elektronik Posta Adresi : kuzeysatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 2.600 Litre EURO DİZEL 91.900 Litre DİZEL (MAZOT) (JENERATÖR İÇİN) 125.950 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Ahmet Yüksel Özemre Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Ataşehir Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi, Beykoz Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Beykoz Devlet Hastanesi, Çekmeköy Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cer.Eğ.Ve Arş.Hastanesi, Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğ.Ve Araş.Hastanesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göztepe Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, S.B Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Sancaktepe Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Sancaktepe Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Eğ.Ve Araş.Hastanesi, Sultan Abdulhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Şile Devlet Hastanesi, Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üsküdar Devlet Hastanesi, Zeynep Kamil Kadın Ve Çocuk Has.Eğ.Ve Araş.Hastanesi
c) Teslim tarihi : Akaryakıt ürünleri için KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN), EURO DİZEL ve DİZEL (MAZOT) (JENERATÖR İÇİN) 24 (yirmi dört) saat kesintisiz hizmet verilecek ve akaryakıt: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2’ ye Bağlı Sağlık Tesislerinin hizmet araçları yakıt depolarına; motorin (jeneratör için) ise teknik şartnamede belirtilen sağlık tesislerinin siparişi doğrultusunda, talep edilen tarihten itibaren 24 (yirmi dört) saat içerisinde talebi yapılan idarenin jeneratör deposuna teslim edilecektir. Teslimatlar peyderpey olarak 31.12.2019 tarihine kadar yapılacaktır. Motorin (jeneratör için) teslimat mesai saatleri içinde (08:00 - 16:00) yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy- Ataşehir/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 25.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; ihale tarihi itibari ile geçerliği devam eden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Dağıtıcı Lisansını,
2)İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Bayisi ise; ihale tarihi itibari ile geçerliği devam eden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Alınmış Bayilik Lisansı ile Bayilik Sözleşmesini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli tarafından İstanbul genelindeki taşıt tanıma sistemli akaryakıt istasyonlarının adres, iletişim ve iletişim kurulacak kişi bilgileri v.b. gösterir bilgilerin teklif zarfında sunulması gerekmektedir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy- Ataşehir/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 E-5 Karayolu Üzeri İçerenköy- Ataşehir/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR