ÇARŞAMBA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ÇARŞAMBA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907108
Şehir : Samsun / Çarşamba
Semt-Mahalle : SARICALI MAH. / ÇARŞAMBA
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EXPRES 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/617004
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 13.000 Litre ve Motorin (Euro Diesel) 37.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çay Mahallesi Prof. Naci Şensoy Caddesi No: 2 Çarşamba ( Polis Misafirevi Toplantı Salonu)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ALIMI İLANI
ÇARŞAMBA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/617004
1-İdarenin
a) Adresi : SARICALI MAHALLESİ BAHAR SOKAK 8 55500 ÇARŞAMBA/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası : 3628332310 - 3628332308
c) Elektronik Posta Adresi : a.ata60@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 13.000 Litre ve Motorin (Euro Diesel) 37.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Yükleniciye ait İstasyon/İstasyonlardan kuvveye kayıtlı araçların depolarına ve Sarıcalı Mahallesi Bahar Sokak No:4 İle Çay Mahallesi Prof. Naci Şensoy Caddesi No: 8 Çarşamba Sayılı adreste bulunan Jeneratörlerin depolarına
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatı tebliğinden itibaren başlanacaktır. Teknik Şartname hükümleri doğrultusunda sözleşme konusu akaryakıt, idarenin araçları için ATOS'a sahip yurtiçi tüm istasyonlardan ve Teknik Şartnamede belirtilen yerlere tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Çay Mahallesi Prof. Naci Şensoy Caddesi No: 2 Çarşamba ( Polis Misafirevi Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati : 20.12.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşundan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi olduğuna dair "Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini",
c) İstekliye EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan "İstasyonlu Bayilik Belgesi’nin aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sarıcalı Mahallesi 372. Sokak No: 8 Çarşamba/Samsun (İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale gününden önce Sarıcalı Mahellesi 372. Sokak No: 8 Çarşamba (İlçe Emniyet Müdürlüğü Lojistik Büro Amirliği), İhale Günü İhalenin Yapılacağı Çay Mahallesi Prof. Naci Şensoy Caddesi No: 2 Çarşamba ( Polis Misafirevi Toplantı Salonu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR