AYDIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

AYDIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00900713
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 26.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/597701
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin Diğer 38.000 litre, Motorin 18.000 litre, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 18.000 litre. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Hasanefendi Mahallesi Batıgazi Bulvarı No:67 Efeler / AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -AYDİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/597701
1-İdarenin
a) Adresi : HASAN EFENDI MAH. BATI GAZI BULVARI 67 09100 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562131166 - 2562122094
c) Elektronik Posta Adresi : aydin@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin Diğer 38.000 litre, Motorin 18.000 litre, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 18.000 litre.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Müdürlüğümüz Hizmet Araçları, Çim Biçme Traktörleri ve Çim Biçme Makineleri
c) Teslim tarihleri : Müdürlüğümüz Hizmet Araçları, Çim Biçme Traktörleri ve Çim Biçme Makinelerinin ihtiyacı olan akaryakıtı Aydın İli Efeler (Merkez) ve diğer İlçelerinde ve Yurt Genelinde "Taşıt Tanıma Sistemi"ne sahip olan firmalar ve bayilerden ihtiyaç nispetinde 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında peyder pey satın alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hasanefendi Mahallesi Batıgazi Bulvarı No:67 Efeler / AYDIN
b) Tarihi ve saati : 17.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1-İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2-İsteklinin üyesi olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
3-İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
4-İsteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
5-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belge.
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden belge aslı veya Noter Tasdikli sureti,
-Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, bayisi bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış teklif sahibinin bulunduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğunu tevsik eden belge aslı veya Noter tasdikli sureti,
-Alınacak akaryakıtların Tüpraş Sipesifikasyonlarına ve TSE normlarına uygun olacağına ilişkin belge, bu belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme veya Uluslararası Akreditasyon Formu karşılıklı tanıma antlaşmasında yer alan Ulusal akreditasyon kurumlarınca akretide edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.
-İsteklinin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış, piyasada faaliyet gösterebileceklerine ait lisans belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, yüklenici firma Aydın İli Efeler ve diğer İlçeler dahil en az 2 (iki) ilçede birer tane taşıt tanıma sistemine sahip bayi olduğunu belgelendirecek ve taahhüt edecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde tek bir sözleşmeye ait akaryakıt ürünleri alımı ile ilgili iş deneyim belgeleri sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Aydın Ziraat Bankası Şubesindeki TR16 0001 0000 3339 6208 0650 02 Nolu Hesabına yatırılmasına müteakip,İhale Dökümanı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğünden alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - İhale Komisyonu Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR