ADANA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ADANA GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892177
Şehir : Adana / Seyhan
Yayınlandığı Gazeteler

ÇUKUROVA METROPOL 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/561230
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
45000 lt Motorin(Diğer-Euro Disel), 10000 lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Bina Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -ADANA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ45000 lt Motorin (Diğer -Euro Disel) 10000 lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/561230

1-İdarenin
a) Adresi : REŞATBEY MAH. VALİ YOLU CADDESİ MENDERES SPOR SALONU YANI 01120 SEYHAN/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3224596603 - 3224530946
c) Elektronik Posta Adresi : adana@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 45000 lt Motorin(Diğer-Euro Disel), 10000 lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Motorin(Diğer), Kurşunsuz Benzin 95 Oktan İhtiyaç sırasında, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün İl sınırı içindeki tesislerinde İl Müdürlüğünün depoları olmadığından, İdarenin vereceği resmi fişler veya tanıtma kartı ile peyder pey olarak yüklenicinin petrol istasyonundan alınacaktır. Müdürlüğümüz araçlarına Motorin (Diğer), Kurşunsuz Benzin 95 Oktan yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlardan Araç Tanıtım Cihazı (ATC) marifetiyle akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihleri : İl müdürlüğümüzün deposu olmadığı için Akaryakıt Ürünleri (45.000 Lt Motorin(Diğer), 10.000 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, peyder pey olarak yüklenicinin petrol istasyonundan alınacaktır . Akaryakıt ürünleri alımı Sözleşme imzalandıktan sonra 7 (yedi) gün içinde idarenin belirlediği tarihte iş teslimi yapılarak, 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İdari Bina Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 04.12.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
Aslını veya Noter Tasdikli suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Reşatbey Mah. Vali Yolu Cad. Menderes Spor Salonu Yanı İşletmeler Servisi Seyhan/ADANA (Türkiye Halkbankası Adana Şubesi IBAN: TR80 0001 2009 1560 0004 0000 10 nolu Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hesabına 50,00 Türk Lirası yatırıldıkdan sonra Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinden ihale dokümanı alınacaktır.)adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR