TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

Akaryakıt satın alınacaktır

TOKAT İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892014
Şehir : Tokat / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT GÜNEŞ 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/562422
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
En fazla 10 (Ppm) kükürt oranlı Motorin , 400.000,- (Dörtyüzbin) Litre ,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bayi Satış Fiyat Bülteninde sadece
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Destek Hizmetleri Müdürlüğü / 26 Haziran Kültür Sarayı Karşıyaka mahallesi Orhangazi caddesi No:13/a TOKAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

TOKAT ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


En fazla kükürt oranı 10(On) ppm olan EPDK listesinde yakıt tipi sadece;" Motorin" alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/562422

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karşıyaka Mah. Orhan Gazi Cad. 26 Haziran Kültür Sarayı No:13 60200 TOKAT MERKEZ/TOKAT

b) Telefon ve faks numarası

:

3562289030 - 3562121217

c) Elektronik Posta Adresi

:

destekhizmetleri@tokatozelidaresi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

En fazla 10 (Ppm) kükürt oranlı Motorin , 400.000,- (Dörtyüzbin) Litre ,Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Bayi Satış Fiyat Bülteninde sadece "MOTORİN" ifadesi ile anılan,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Alınan motorin iki şekilde idare ihtiyaçlarına uygun olarak aşağıda belirtilen yerlerden teslim alınacaktır. 1-Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine En Fazla10(On) Kilometre mesafede bulunan Akaryakıt İstasyonlarından Araçlarımıza Pompadan alınacaktır. 2- Tokat Turhal Karayolunun 10. kilometresinde bulunan Akaryakıt Ambarlarına Tankerle teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Alınan motorin iki şekilde teslim alınacaktır. işe başlama tarihi: 01.01.2019 bu tarih te Firmaya ait akaryakıt istasyonundaki pompadan araçlarımıza Motorin teslim alınmaya başlayıp peyder pey 31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir 1-Tokat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine En Fazla 10(on) Kilometre mesafede bulunan Akaryakıt İstasyonlarından Araçlarımıza Pompadan alınacaktır. 2- Tokat Turhal Karayolunun 10. kilometresinde bulunan Akaryakıt Ambarlarına Tankerle İhtiyaca göre teslim alınacaktır. Kurum isterse tamamını teslim alabilir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Destek Hizmetleri Müdürlüğü / 26 Haziran Kültür Sarayı Karşıyaka mahallesi Orhangazi caddesi No:13/a TOKAT

b) Tarihi ve saati

:

10.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenmiş ve 2018 ve 2019 yılı için geçerlilik süresini yitirmemiş istasyonlu bayilik lisansı,
-Tokat Belediyesinden alınan ihale konusu işe ait işyeri açma ruhsatı 2018 ve 2019 yılı için geçerli devam eden,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İstiklenin üyesi olduğu Meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen imalata yeterlilik belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğina ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum veya yetkili kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
Yetkili satıcı ise,
a) istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İş ortaklığında iş ortaklarından birinin, teklif edilen mala veya mallara ilşikin Yetkili satıcı veya Yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler,
Yukarıdaki Belgelerden birinin sunulması yeterlidir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Petrol Ürünleri (Motorin TS EN 590) standartlarına uygundur belgesi,

4.3.3.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

-T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenmiş ve 2018 ve 2019 yılı için geçerlilik süresini yitirmemiş istasyonlu bayilik lisansı,
-Tokat Belediyesinden alınan ihale konusu işe ait işyeri açma ruhsatı 2018 ve 2019 yılı için geçerli devam eden,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Akaryakıt alım işi (Motorin ve Benzin)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Mali Hizmetler Müdürlüğü / 26 Haziran Kültür Sarayı Karşıyaka mahallesi Orhangazi caddesi No:13/a TOKAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü / 26 Haziran Kültür Sarayı Karşıyaka mahallesi Orhangazi caddesi No:13/a TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR