AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892000
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

DENGE 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/563334
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, 8 Adet Orman İşletme Şefliği ve Ağaçlandırma Şefliğinde kullanılmak üzere 180.000 Litre Motorin ve 2.000 LİTRE 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Yanı İzmir karayolu üzeri No:20 09020 EFELER/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYDIN

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve 8 adet İşletme Şefliği ile Ağaçlandırma Şefliğinde kullanılmak üzere 2019 yılı için Akaryakıt Alımı (Euro Dizel Motorin, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/563334
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Yanı No:20 09020 EFELER/AYDIN
b) Telefon ve faks numarası : 2562251371 - 2562254222
c) Elektronik Posta Adresi : aydinisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aydın Orman İşletme Müdürlüğü, 8 Adet Orman İşletme Şefliği ve Ağaçlandırma Şefliğinde kullanılmak üzere 180.000 Litre Motorin ve 2.000 LİTRE 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akaryakıt teslimi Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve jenarötörlerin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır.Ancak önceden ön görülmeyen orman yangını zuhur etmesi ve idarenin talebi halinde yangın mahallinde yada arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasını kapsamaktadır.Akaryakıt teslimi Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makinaları ve jeneratörlerin depolarına taşıt tanıma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır.Ancak önceden öngörülmeyen Orman yangını zuhur etmesi ve idarenin talebi halinde yangın mahalinde yada arazide çalışan arazöz ve iş makinalarına akaryakıt sevkiyatı İdarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Yanı İzmir karayolu üzeri No:20 09020 EFELER/AYDIN
b) Tarihi ve saati : 04.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İhale konusu mal alımıyla ilgili gayri sıhhi müessese ruhsatı
2-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
3-İstekli bir akaryakıt ve dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesi.
4-İstekli enerji piyasa düzenleme kurulumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini
5-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma İzin Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Ürünlerin TSE Standart Belgesi (Aslı, Dağıtıcı Firma tarafından onaylı yada noter onaylı fotokopisi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Kat:2 Oda No:117 Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Yanı İzmir karayolu üzeri No:20 09020 EFELER/AYDIN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydın Orman İşletme Müdürlüğü- Kat:2 Oda No:117 Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Yanı İzmir karayolu üzeri No:20-09020-AYDIN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
1-Akaryakıt İhalesi üzerinde kalan yüklenici taşıt tanıtım sistemine sahip olacak ve İdarenin araçlarına taşıt tanıtım sistemine ait cihaz ve eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır. 2-Teklif edilen birim fiyat ile miktarların çarpımı sonucunda bulunan tutarların virgülden sonraki 3.(üçüncü) basamağı 5(beş)ve üzerine çıkması halinde virgülden sonraki 2.(İkinci) basamak 1(bir) artırılır, 3.(üçüncü) rakamın 5 (beş) den aşağı çıkması halinde virgülden sonraki 2.(ikinci) basamak aynen kalacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR