KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891972
Şehir : Çorum / Kargı
Yayınlandığı Gazeteler

KARGI 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/565810
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
90.000 Litre Euro Dizel Motorin ve 500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Mihrihatun Mahallesi Hastane Caddesi No:74 Kargı/Çorum
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KARGI ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

90,000 Litre Euro Dizel Motorin , 500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/565810

1-İdarenin
a) Adresi : Mihrihatun Mahallesi Hastane Caddesi 74 19900 KARGI/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarası : 3646512011 - 3646512205
c) Elektronik Posta Adresi : kargioim@ogm.hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 90.000 Litre Euro Dizel Motorin ve 500 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : yer: 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında İdaremizin matbu Akaryakıt Alındı Fişi karşılığında 7 gün 24 saat boyunca Taşıt Tanıma Sistemli yüklenici firmanın akaryakıt istasyonları ile Kargı İşletme Müdürlüğüne uzaklığı 6 Km mesafeye kadar isteklinin sözleşmesinin bulunduğu akaryakıt firmasının tüm istasyonlarından İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı bulunduğumuz kurum araçları depolarına peyder pey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında İdaremizin matbu Akaryakıt Alındı Fişi karşılığında 7 gün 24 saat boyunca Taşıt Tanıma Sistemli yüklenici firmanın akaryakıt istasyonları ile Kargı İşletme Müdürlüğüne uzaklığı 6 Km mesafeye kadar isteklinin sözleşmesinin bulunduğu akaryakıt firmasının tüm istasyonlarından İşletme Müdürlüğümüz ve bağlı bulunduğumuz kurum araçları depolarına peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Mihrihatun Mahallesi Hastane Caddesi No:74 Kargı/Çorum
b) Tarihi ve saati : 30.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterlere 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olan teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belge
2- İstekli bir akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan 31.12.2019 tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayiisi olduğuna dair bayiilik yazısı veya bayiilik sözleşmesi.
3-İstekliye EPDK tarafından bayiilik yapmak üzere verilmiş ve 31.12.2019 tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayiilik belgesi.
4-İstekliye ait olan iş yerinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı sınırları dahilinde olduğunu gösterir iş yeri açma ve izin belgesi4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kargı Orman İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR