ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891846
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/552052
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
55.000 LT. MOTORİN DİĞER, 17.500 LT. KURŞUNSUZ BENZİN 95 OCTAN, 17.500 LT. MOTORİN Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2018 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
A blok idari bina 2 kat brifing salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ADİLE SADULLAH MERMERCİ POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ3 KALEM AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/552052

1-İdarenin
a) Adresi : GÜMÜSDERE MAHALLESİ POLİS KOLEJİ SOKAK 34450 SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122038709 - 2122038707
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.asmpomem@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
55.000 LT. MOTORİN DİĞER, 17.500 LT. KURŞUNSUZ BENZİN 95 OCTAN, 17.500 LT. MOTORİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan taşıtların ve okul jeneratörünün 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kullanacakları Kurşunsuz Benzin 95 Octan, Motorin Diğer (Euro dizel) ve Motorin (Kırsal) akaryakıt ihtiyacının İdarenin talepleri doğrultusunda peyderpey karşılanması. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere (01 Ocak 2019 tarihinden önce olmayacaktır) taşıtlarımızın görev günleri, göreve gidiş sayıları, gidiş geliş mesafelerine göre belirlenen günlük ve haftalık tüketim limitlerine göre tespit edilecek akaryakıt ihtiyacının taşıt şoförü tarafından gece veya gündüz istenilen gün ve saatte Yüklenicinin ATOS sistemi ile çalışan akaryakıt istasyonlarından yine Yüklenici tarafından araçlarımızın yakıt depolarına taktırılacak olan OTOBİL araç tanıma sistemi ile bir seferde en fazla araç yakıt deposu kapasitesi kadar yakıt ikmalinin yapılması, ayrıca İdarenin yazılı talebi ile Yükleniciye bildirilen miktarda jeneratör yakıtı (Motorin) ihtiyacının jeneratör yakıt deposuna boşaltılarak karşılanması
c) Teslim tarihleri : Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmakta olan taşıtların ve okul jeneratörünün 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında kullanacakları Kurşunsuz Benzin 95 Octan, Motorin Diğer (Euro dizel) ve Motorin (Kırsal) akaryakıt ihtiyacının İdarenin talepleri doğrultusunda peyderpey karşılanması. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere (01 Ocak 2019 tarihinden önce olmayacaktır) taşıtlarımızın görev günleri, göreve gidiş sayıları, gidiş geliş mesafelerine göre belirlenen günlük ve haftalık tüketim limitlerine göre tespit edilecek akaryakıt ihtiyacının taşıt şoförü tarafından gece veya gündüz istenilen gün ve saatte Yüklenicinin ATOS sistemi ile çalışan akaryakıt istasyonlarından yine Yüklenici tarafından araçlarımızın yakıt depolarına taktırılacak olan OTOBİL araç tanıma sistemi ile bir seferde en fazla araç yakıt deposu kapasitesi kadar yakıt ikmalinin yapılması, ayrıca İdarenin yazılı talebi ile Yükleniciye bildirilen miktarda jeneratör yakıtı (Motorin) ihtiyacının jeneratör yakıt deposuna boşaltılarak karşılanması.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : A blok idari bina 2 kat brifing salonu
b) Tarihi ve saati : 06.12.2018 - 13:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşlara akaryakıt satışı yapıldığını gösterir faturalar, sözleşme örnekleri.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı A blok idari bina 3.kat satınalma bürosu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar A blok idari bina 2 kat brifing salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR