AYVACIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

AYVACIK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890876
Şehir : Çanakkale / Ayvacık
Yayınlandığı Gazeteler

AYVACIK 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/563145
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
70.000 litre Motorin(Diğer) ve 500 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü-Ümmühan Mahallesi Edremit Cad.No:48 Ayvacık/Çanakkale
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYVACIK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Araçları,İş Makineleri ve Diğer Ekipmanlar için 2019 Yılı İhtiyacında Kullanılmak Üzere 70000 Lt Motorin(Diğer) ve 500 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Akaryakıt Akaryakıt Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/563145

1-İdarenin
a) Adresi : ÜMMÜHAN HATUN MAHALLESI EDREMIT CADDESI NO:48 17860 AYVACIK/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 2867121012 - 2867122047
c) Elektronik Posta Adresi : ayvacikisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70.000 litre Motorin(Diğer) ve 500 litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 31.12.2019 tarihine kadar yılın tüm tatil günleri dahil her gün Teknik şartnamede de belirtilen şartlara uygun olarak akaryakıt istasyonundan perderpey teslim alınacaktır. Ancak Orman Yangını vb. olağanüstü durumlarda idarenin talebi üzerine herhangi bir bedel talep edilmeden yüklenici tarafından olağanüstü mahalde veya idarenin isteği doğrultusunda da teslim yapılabilecektir.
c) Teslim tarihleri : İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt ürününün miktarı İdarece belirlenecek ve günlük olarak karşılanacak olup, 2019 yılı Ocak-Aralık dönemi ihtiyacına göre peyderpey sözleşmenin imzalanmasını müteakip 01.01.2019 tarihten itibaren alınmaya başlanacak ve 31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü-Ümmühan Mahallesi Edremit Cad.No:48 Ayvacık/Çanakkale
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İstekli bir "akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından verilmiş teklif sahibinin akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2- İstekli bir "akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi" ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "ataryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu' nun" bayisi olduğuna dair bayiilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayiilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayiilik belgesini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR