GAZİANTEP İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

GAZİANTEP İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890620
Şehir : Gaziantep / Şehitkamil
Yayınlandığı Gazeteler

GAZİANTEP PUSULA 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/555704
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin (eurodizel) 25.000 Litre ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 1.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. No:6 İl Göç İdaresi Müdürlüğü Şehitkamil /GAZİANTEP
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Motorin (eurodizel) 25000 Litre ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 1000 Litre alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/555704

1-İdarenin
a) Adı : GÖÇ İDARESİ İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : İNCİLİPINAR MAH. 4 NOLU CAD. 6 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
c) Telefon ve faks numarası : 3422150181 - 3422150077
ç) Elektronik Posta Adresi : gaziantep@goc.gov.tr
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. No:6 İl Göç İdaresi Müdürlüğü Şehitkamil /GAZİANTEP
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü Motorin (eurodizel) 25000 Litre ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 1000 Litre
b) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (eurodizel) 25.000 Litre ve 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 1.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : yerler: İhtiyaca göre yüklenicinin istasyonunundan veya İl dışına çıkıldığında yüklenicinin belirlediği akaryakıt istasyonlarından araçların depolarına dolum yapmak sureti ile
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 30.11.2018 - 09:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 30.11.2018 09:00 - 30.11.2018 12:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 30.11.2018 - 12:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İncilipınar Mah. 4 Nolu Cad. No:6 İl Göç İdaresi Müdürlüğü Şehitkamil /GAZİANTEP


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi TSE -HYBT
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilen Bayilik Lisansı
4.3.1.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
İlgili Belediye Başkanlığından alınmış İş Yeri Açma ve İzin Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR