GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890253
Şehir : İstanbul / Güngören
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/563846
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 200.000 LİTRE MOTORİN VE 80.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) OLMAK ÜZERE 3 KALEM AKARYAKIT ALIMI İŞİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güngören Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası / M.Nesih Özmen Mh. Kasım Sk. No:77 Güngören / İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
GÜNGÖREN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE 3 KALEM AKARYAKIT ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/563846
1-İdarenin
a) Adresi : M.NESİH ÖZMEN MAH. KASIM SOK. NO:77 34610 MERTER GÜNGÖREN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124495500 - 2125048624
c) Elektronik Posta Adresi : aturker@gungoren.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN, 200.000 LİTRE MOTORİN VE 80.000 LİTRE MOTORİN
(DİĞER) OLMAK ÜZERE 3 KALEM AKARYAKIT ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : TAŞIT TANIMA SİSTEMİ İLE BENZİN VE MOTORİNLER AKARYAKIT İSTASYON POMPALARINDAN.
JENERATÖRLERE DE YERİNDE TANKERLE DOLUMU YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında ( 12 ay süre ile) Taşıt Tanıma Sistemi İle Benzin ve Motorinler Akaryakıt
istasyon pompalarından.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Güngören Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası / M.Nesih Özmen Mh. Kasım Sk. No:77 Güngören /
İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.12.2018 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler; aşağıdaki belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini teklif dosyasında sunacaktır.
1)İstekli firma akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan ihale tarihi ve işin süresi boyunca geçerli olan Akaryakıt
dağıtım yapma ve lisans belgelerini ibraz edecektir.
2)İstekli firma bir akaryakıt ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu gösteren ihale tarihi ve işin süresi
boyunca geçerli olan belgeyi ve sözleşmesini ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan istasyonlu bayii lisans belgesini ibraz edecektir.
3)İstekliler; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44.Maddesi gereği, bünyelerinde akaryakıt dağıtım ve satış istasyonu bulundurduklarına dair İş yeri açma ve
Çalışma ruhsatını ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4)İstekliler Türkiye sınırları dahilinde taşıt tanıma sistemine sahip faal istasyonları olduğuna dair belgeleri veya anlaşmalı istasyonlar olduğuna dair belgeleri
gösteren bayi listesini ihale dosyasında imzalı ve kaşeli olarak vereceklerdir.(İsteklinin; Güngören İlçe sınırları içerisinde en az 1 adet taşıt tanıma sistemi ile yakıt
alınabilecek faal istasyonu veya dağıtım şirketinin anlaşmalı bayi istasyonu olması şarttır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü akaryakıt satışı ( Kamu Kurum ve Kuruluşlarına veya özel sektöre akaryakıt satışı ) benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Güngören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü. M. Nesih Özmen Mahallesi
Kasım Sokak No: 77 - 34169 Güngören / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güngören Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü / M.Nesih Özmen Mh. Kasım Sk. No:77 Güngören / İSTANBUL
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 in ci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR