GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890149
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

ŞANLIURFA 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/563919
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Başkanlığımız, Bölge Müdürlüğümüz, Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli Uygulama Planı Projesi, Çatom Projesi Ve Markalaşma Projesi Kapsamında Kullanılan Araçlara 65.000 litre motorin ve 1000 litre benzin alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
GAP İdaresi hizmetinde kullanılacak olan 20 adet ATOS Sistemli araçlar akaryakıt ihtiyaçlarını ihtiyaçları nispetinde Türkiye genelinde gidiş ve geliş güzergahlarında bulunan ATOS sistemi bulunan bayilerden ve çim biçme makineleri ve jenaratörler Şanlıurfadan bayiden alacaklardır. Araç sayısı İdare tarafından eksiltilip çoğaltılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Doğukent Mah. 104. Cadde 1155 Sok 2/A 63000 Karaköprü - ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI
Başkanlığımız, Bölge Müdürlüğümüz Çatom Projesi, Markalaşma Projesi ve Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli Uygulama Planı Projesi Kapsamında kullanılmakta olan Araçlar için ATOS Sistemi ile Akaryakıt alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/563919
1-İdarenin
a) Adresi : Doğukent Mah. 104. Cadde 1155 Sok 2/A 63000 Karaköprü KARAKÖPRÜ/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4143172000 - 4143172070
c) Elektronik Posta Adresi : gap@gap.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Başkanlığımız, Bölge Müdürlüğümüz, Çiftçi Örgütleri Merkezli Çoğulcu Yayım Modeli Uygulama Planı Projesi, Çatom Projesi Ve Markalaşma Projesi Kapsamında Kullanılan Araçlara 65.000 litre motorin ve 1000 litre benzin alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : GAP İdaresi hizmetinde kullanılacak olan 20 adet ATOS Sistemli araçlar akaryakıt ihtiyaçlarını ihtiyaçları nispetinde Türkiye genelinde gidiş ve geliş güzergahlarında bulunan ATOS sistemi bulunan bayilerden ve çim biçme makineleri ve jenaratörler Şanlıurfadan bayiden alacaklardır. Araç sayısı İdare tarafından eksiltilip çoğaltılabilir.
c) Teslim tarihi : GAP İdaresi hizmetinde kullanılacak olan 20 adet ATOS Sistemli araçlar akaryakıt ihtiyaçlarını ihtiyaçları nispetinde Türkiye genelinde gidiş ve geliş güzergahlarında bulunan ATOS sistemi bulunan bayilerden ve çim biçme makineleri ve jenaratörler Şanlıurfadan bayiden alacaklardır. Araç sayısı İdare tarafından eksiltilip çoğaltılabilir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Doğukent Mah. 104. Cadde 1155 Sok 2/A 63000 Karaköprü - ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 30.11.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca düzenlenmiş ve geçerlilik süresini yitirmemiş Akaryakıt Ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.İstekli bir ana dağıtım şirketinin bayisi ise ;5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu Hükümlerine Uygun olarak alınmış Bayilik lisansının aslını veya onaylı örneğini teklifi ile sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doğukent Mah. 104. Cadde 1155 Sok 2/A 63000 Karaköprü - ŞANLIURFA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Doğukent Mah. 104. Cadde 1155 Sok 2/A 63000 Karaköprü - ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR