KANLICA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

KANLICA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889933
Şehir : İstanbul / Beykoz
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/559714
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15.000 lt. Motorin, 82.000 lt Motorin (diğer) ve 1.000 lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
İsteklinin, özellikle İstanbul İli Anadolu Yakası İlçelerindeki (Beykoz ilçesinden az 2 adet, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal İlçelerinde en az 1adet) Otomatik Yakıt Alma Sistemli ya da benzeri sistemli akaryakıt istasyon ya da istasyonları ile isteklinin bağlı bulunduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşuna ait tüm akaryakıt istasyonları pompalarından idarece belirlenen araçların depolarına.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu Kanlıca Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 BEYKOZ / İST.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KANLICA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


2019 Yılı Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/559714
1-İdarenin
a) Adresi : Kanlıca Mahallesi Tekke Mevkii Mihrabat Caddesi No:66 34810 KANLICA BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164134014 - 2164134022
c) Elektronik Posta Adresi : kanlicaisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000 lt. Motorin, 82.000 lt Motorin (diğer) ve 1.000 lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : İsteklinin, özellikle İstanbul İli Anadolu Yakası İlçelerindeki (Beykoz ilçesinden az 2 adet, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal İlçelerinde en az 1adet) Otomatik Yakıt Alma Sistemli ya da benzeri sistemli akaryakıt istasyon ya da istasyonları ile isteklinin bağlı bulunduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşuna ait tüm akaryakıt istasyonları pompalarından idarece belirlenen araçların depolarına.
c) Teslim tarihleri : 01/01/2019 tarihi ile 31/12/2019 tarihleri dahil ve arasındaki sürede, günlük dönemler halinde sürekli olarak, idarece belirlenen araçlara ihtiyaç duyulduğu anda kısmi teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu Kanlıca Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 BEYKOZ / İST.
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise;
aa) İsteklinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
bb) İstekli kuruluşun, İstanbul İli Anadolu yakasında (Beykoz ilçesinden az 2 adet, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal İlçelerinde en az 1adet) bayileri bulunduğunu belirtir/gösterir belge,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise;
aa) İsteklinin, bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
bb) İsteklinin, bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgeleri,
cc) İsteklinin bayisi olduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun, İstanbul İli Anadolu yakasında (Beykoz ilçesinden az 2 adet, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Kartal İlçelerinde en az 1adet) bayileri bulunduğunu belirtir/gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası İhale Birimi Kanlıca Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 BEYKOZ / İST. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası İhale Birimi Kanlıca Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 34810 BEYKOZ / İST. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR