TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889737
Şehir : Şanlıurfa
Yayınlandığı Gazeteler

URFA DEĞİŞİM 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/559960
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MOTORİN 25.000 LİTRE BENZİN 95 OKTAN KURŞUNSUZ 500 LİTRE LPG (OTOGAZ) 100 LİTRE ADBLUE 1.000 LİTRE             Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
ARAÇLARA AİT AKARYAKIT VE ADBLUE, YÜKLENİCİNİN PETROL İSTASYONU POMPALARINDAN PEYDERPEY TESLİM ALINACAKTIR. KALORİFER ve JENERATÖRE AİT MOTORİN İSE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SAHASINDAKİ TANKA YÜKLENİCİ TARAFINDAN PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
EYÜP NEBİ MAH. AKÇAKALE CAD. NO: 210 63200 EYYÜBİYE/ŞANLIURFA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞANLIURFA 2019 YILI AKARYAKIT VE ADBLUE ALIM İHALESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) ŞANLIURFA MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


ŞANLIURFA 2019 YILI AKARYAKIT VE ADBLUE ALIM İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/559960
1-İdarenin

a) Adresi : EYÜP NEBI MAH. AKÇAKALE CAD 210 63200 ŞANLIURFA MERKEZ/ŞANLIURFA
b)Telefon ve faks numarası : 4142472860 - 4142472858
c) Elektronik Posta Adresi : sanliurfa.ticaret@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MOTORİN 25.000 LİTRE BENZİN 95 OKTAN KURŞUNSUZ 500 LİTRE LPG (OTOGAZ) 100 LİTRE ADBLUE 1.000 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ARAÇLARA AİT AKARYAKIT VE ADBLUE, YÜKLENİCİNİN PETROL İSTASYONU POMPALARINDAN PEYDERPEY TESLİM ALINACAKTIR. KALORİFER ve JENERATÖRE AİT MOTORİN İSE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SAHASINDAKİ TANKA YÜKLENİCİ TARAFINDAN PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019/31.12.2019 TARİHLERİ ARASINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAKIT VE ADBULE İSTASYONDAN ARAÇ DEPOLARINA PEYDERPEY ALINACAKTIR. KALORİFER VE JENERATÖR İÇİN AKARYAKIT İSE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDAKİ TANKA YÜKLENİCİ TARAFINDAN PEYDERPEY TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : EYÜP NEBİ MAH. AKÇAKALE CAD. NO: 210 63200 EYYÜBİYE/ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 10:00
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a. İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b. Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c. Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,
e)Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri,ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
ğ) İdare tarafından isteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edeceği belirtilecektir. İdarenin yukarıdaki belgeleri birlikte istemesi ( Alım konusu mal gıda, fidan, çiçek, tohum veya tıbbi cihaz, silah ve mühimmat değil ise (d), (e), (f) ve (g) alt bentlerinde yer alan
belgelerin belirtilmesi gerekmemektedir.); isteklinin ise bu belgelerden birini sunması yeterlidir. Ancak kontrole tabi liste kapsamında bulunan harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşça verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgesinin sunulmak zorunda olduğu ayrıca belirtilecektir.
Ayrıca istekli aşağıdaki belgelerden;
A)İSTEKLİ "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU" İSE;
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGEYİ,
B) İSTEKLİ " AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ" İSE;BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞTAN VERİLMİŞ "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU' NUN BAYİSİ” OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİ,
C) İSTEKLİYE, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYONLU BAYİLİK BELGESİNİ,
D)ADBLUE İÇİN VDA LİSANS SERTİFİKASI VEYA ONAYLI SURETİ,
E) İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ALINMIŞ OLAN İŞYERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİ, İSTEKLİ, KENDİSİNE UYGUN OLAN BELGELERİ SUNMASI GEREKİR.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE UYGUNLUK BELGESİ.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
İSTEKLİLERİN YAKIT İSTASYONLARININ KURUMUMUZA UZAKLIĞI VE ÖZEL OLARAK YAKIT ALINMASINA GİDİLİP GİDİLMEDİĞİNE BAKILARAK TEKLİF FİYATLARI ARASINDAKİ EKONOMİKLİK HESABI :
(SEFER SAYISI = EN ÇOK ALINAN YAKIT MİKTARI (MOTORİN 25.000 LİTRE) /DEPOYA ALINACAK EN AZ YAKIT MİKTARI (25 LİTRE)) 1000 SEFER SAYISI x KURUMA OLAN UZAKLIK x 0,07 LİTRE/KM x TEKLİF YAKIT FİYATI
NOT:İŞ ZAMAN KAYBI : EN FAZLA 5 DAKİKA
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO ŞANLIURFA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO ŞANLIURFA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR