KEPSUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

KEPSUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889529
Şehir : Balıkesir / Kepsut
Yayınlandığı Gazeteler

HABERCİ 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/561293
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
MOTORİN(DİĞER) : 500.000 LİTRE KURŞUNSUZ 95 OKTAN BENZİN : 10.000 LİTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Belediyemiz tarafından belirtilen miktarlarda ve zamanlarda peyderpey kum ocağında bulunan 2.500 litrelik depo ile Yüklenicinin akaryakıt istasyonunda araç ve iş makinelerinin depolarına teslim edilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2018 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhale tarih ve saatine kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Camicedit Mah. Cumhuriyet Mey. No:19 Kepsut / BALIKESİR / Kepsut Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğü BALIKESİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

KEPSUT BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/561293

1-İdarenin
a) Adresi : CAMIICEDIT MAHALLESI CUMHURIYET MEYDANI 19 10660 KEPSUT/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2665761136 - 2665761331
c) Elektronik Posta Adresi : kepsut@kepsut.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : MOTORİN(DİĞER) : 500.000 LİTRE KURŞUNSUZ 95 OKTAN BENZİN : 10.000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Belediyemiz tarafından belirtilen miktarlarda ve zamanlarda peyderpey kum ocağında bulunan 2.500 litrelik depo ile Yüklenicinin akaryakıt istasyonunda araç ve iş makinelerinin depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 tarihinden itibaren Dökme akaryakıt İdaremizin akaryakıt stok durumuna ve ihtiyacına göre peyderpey teslimatı yapılacaktır. İdarenin ihtiyacı olan dökme akaryakıt teslimat programı şeklinde Yüklenici firmaya faks veya telefonla bildirilecektir ve bildirim tarihini müteakip 2 (iki) gün içinde teslim edilecektir. Akaryakıt istasyonlarından alınacak akaryakıtlar teslim tutanağı ile araçların depolarına teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Camicedit Mah. Cumhuriyet Mey. No:19 Kepsut / BALIKESİR
b) Tarihi ve saati : 10.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İstekli bir Akaryakıt Dağıtıcı ve Pazarlama kuruluşu ise EPDK tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım kuruluşu olduğunu gösterir belge
B) İstekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama bayisi ise Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama bayisi kuruluşu olduğuna dair bayilik yazısı veya Bayilik sözleşmesi
C) Kepsut Merkezi (Kepsut Belediyesi mücavir sınırları) içerisinde (İstasyonlu Bayilik Belgesi ve İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatı aynı istekliye ait olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kepsut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kepsut Belediye Başkanlığı Mali Hizm. Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR