MALTEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Akaryakıt satın alınacaktır

MALTEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00889346
Şehir : İstanbul / Maltepe
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖZ 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/534768
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sıra No: Akaryakıtın Cinsi: Miktarı: 1 Motorin (Diğer) 220.000 Litre 2 Kurşunsuz Benzin (95 Oktan Diğer) 5.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Satın Alma Bürosu,Büyükbakkalköy Mahallesi Yakacık Caddesi No:13 Maltepe/İSTANBUL
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

MALTEPE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Akaryakıt Alımları alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/534768

1-İdarenin
a) Adresi : Büyükbakkalköy Mahallesi, Yakacık Caddesi No:13 34858 MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165646553 - 2165646554
c) Elektronik Posta Adresi : abbmaltepe.acik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Sıra No: Akaryakıtın Cinsi: Miktarı: 1 Motorin (Diğer) 220.000 Litre 2 Kurşunsuz Benzin (95 Oktan Diğer) 5.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1-Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampusündeki Ceza İnfaz Kurumlarının hizmetinde kullanılan araçların depoları. 2-Kartal Açık ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun hizmetinde kullanılan araçların depoları. 3-Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampusü, Kartal H Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu jeneratörlerin depoları ile yedek depolarına. 4-Çevre düzenlemesinde kullanılan çim biçme makinesi ile su motorlarında kullanılmak üzere, idarenin görevlendirdiği personeller tarafından akaryakıt istasyonundaki benzin pompalarından uygun şekilde (bidon, varil vb.) alınacaktır.
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese işe başlama talimatı ile akaryakıt alınacak araçların Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemine kayıt edilebilmesi amacıyla plaka ve diğer bilgileri resmi yazı ile yüklenici firmaya tebliğ edilir. İhale konusu akaryakıtın araçlara alımına Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sisteminin kurulup, Taşıt Tanıma Cihazlarının araçlara takılıp, çalışır duruma gelmesine müteakip akaryakıt istasyonlarından 3 gün içerisinde araçların depolarına akaryakıt alımına başlanacaktır. Kampüs genelinde kullanılan Jeneratör ve yedek depolarına ise kurum tarafında sipariş verildiği 24 saat içinde jeneratör depoları ile yedek depolarına Muayene ve Kabul Komisyonu huzurunda boşaltılacaktır. Kampüste kullanılan çim biçme makinesi ve su motorunda kullanılmak üzere alınacak akaryakıt ise kurumun resmi yazısı ile görevlendirdiği personeller tarafından akaryakıt istasyonlarından uygun şekilde (bidon, varil vb.) alınacaktır. Alımı yapılan akaryakıt "Akaryakıt Veresiye Fişi" ile kuruma getirilip, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından teslim alınıp tutanak altına alınacaktır. İdare istediği zaman, istediği miktarda akaryakıt almaya serbest olup, iş 31.12.2019 tarihinde bitirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Satın Alma Bürosu,Büyükbakkalköy Mahallesi Yakacık Caddesi No:13 Maltepe/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ihalenin yapıldığı yılı kapsayan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tasdikli fotokopisini sunmaları zorunludur.
b) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise EPDK' dan almış olduğu bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunmaları zorunludur.
c) Akaryakıt istasyonu açma ve işletme ruhsatı veya en az iki yıllık geçici süreli faaliyet göstermesi yönünde verilen ruhsatın aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak ihaleye konu alımla, nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren kamu ve özel sektöre akaryakıt satımı ve pazarlama işleri kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Satın Alma Bürosu, Büyükbakkalköy Mahallesi Yakacık Caddesi No:13 Maltepe/İSTANBUL. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Satın Alma Bürosu, Büyükbakkalköy Mahallesi Yakacık Caddesi No:13 Maltepe/İSTANBUL. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR