MALATYA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

MALATYA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888795
Şehir : Malatya
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA NET HABER 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/550729
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
40.000 Litre Motorin (Euro Dizel) 1.000 Litre Kurşunsuz Benzin(95 Oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.11.2018 12:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
29.11.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi (Karakavak Mh. Turgut Özal Bulvarı No:157/1 44200 YEŞİLYURT/MALATYA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
MALATYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


AKARYAKIT ALIMI 40000 Litre Motorin (Euro Dizel) ve 1000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2018/550729

1-İdarenin
a) Adı : MALATYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Karakavak Mah. Turgut Özal Bulvarı No:157/1 44200 YEŞİLYURT/MALATYA
c) Telefon ve faks numarası : 4222380149 - 4222381435
ç) Elektronik Posta Adresi : namik44@gmail.com
d) İhale dokümanının görülebileceği adres : Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi (Karakavak Mh. Turgut Özal Bulvarı No:157/1 44200 YEŞİLYURT/MALATYA)
e) İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e-imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu işin/alımın

a) Adı : AKARYAKIT ALIMI 40000 Litre Motorin (Euro Dizel) ve 1000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)
b) Niteliği, türü ve miktarı : 40.000 Litre Motorin (Euro Dizel) 1.000 Litre Kurşunsuz Benzin(95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İl Müdürlüğümüz araçlarına, İdare yetkilisinin istekte bulunduğu tarihte ve miktarda yüklenicinin akaryakıt istasyonunda pompa teslimi fiş karşılığında peyderpey alınacaktır. . İl Müdürlüğümüz kampüsündeki(Karakavak Mh.) jeneratör ve çim biçme makinesı gibi ekipmanlar ile Su Ürünleri Denetim Teknesi için alınacak akaryakıt ise idarenin düzenleyeceği Talep Fişi doğrultusunda akaryakıt bidonu veya akaryakıt nakil araçlarıyla İdarenin belirteceği yerlere yüklenici tarafından teslimi yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Akaryakıt teslimi 01.01.2019 tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar peyderpey alınacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2018 - 09:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 29.11.2018 09:00 - 29.11.2018 12:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 29.11.2018 - 12:00
ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi (Karakavak Mh. Turgut Özal Bulvarı No:157/1 44200 YEŞİLYURT/MALATYA)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliye ait, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3. maddesine göre alınması zorunlu bulunan ve ihale son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış;
a) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, “Dağıtıcı Lisans Belgesi”nin aslı veya noter tasdikli sureti.
b) İstekli, bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş,
b.1.Bayilik Lisans Belgesi
b.2.İsteklinin bayisi olduğu kuruluş tarafından verilmiş bayilik yazısı veya yetki belgesi veya sözleşmesi’ nin aslı veya noter tasdikli sureti.
c) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini Teklifleri ile birlikte sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:
İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR