FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞ YURDU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888693
Şehir : İzmir / Foça
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/549572
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
250.000 LT MOTORİN( EURO DİESEL ) , 5.000 LT K.BENZİN (95 OKTAN ) , 5.000 LT ADBLUE ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU


AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/549572

1-İdarenin
a) Adresi : Bagarasi Köyü Imamtepe Küme Evleri Sögütçük Mevkii FOÇA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2328271002 - 2328271001
c) Elektronik Posta Adresi : foca.tarimacik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 250.000 LT MOTORİN( EURO DİESEL ) , 5.000 LT K.BENZİN (95 OKTAN ) , 5.000 LT ADBLUE ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN MAL ALIMI YAPILACAK OLUP MOTORİN,KURŞUNSUZ BENZİN VE ADBLUE NİN ALIMI PEYDER PEY OLARAK YAPILACAK VE İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.ALIMI YAPILACAK MOTORİN VE KURŞUNSUZ BENZİN VE ADBLUE ,İDARE TARAFINDAN ,İHTİYAÇ VE İDAREDE BULUNAN YAKIT TANKININ KAPASİTESİ KADAR EN AZ 24 SAAT ÖNCE YÜKLENİCİYE BİLDİRİLECEK YÜKLENİCİ TARAFINDAN KURUMA TESLİMİ MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE RAFİNERİDEN MÜHÜRLENMİŞ OLARAK İDAREYE GETİRİLECEK VE GETİRİLEN MOTORİN VE K.BENZİN TANKERİ İDARE GÖREVLİSİ TARAFINDAN İDARENİN BELİRLEYECEĞİ KANTARDA TARTIMI YAPILACAK VE İDARE GÖREVLİSİ TARAFINDAN MÜHRÜ AÇILARAK TESLİM ALINACAKTIR.MOTORİN VE K.BENZİNİNTESLİMATI PEYDER PEY OLARAK 31.12.2019 TARİHİNE KADAR İDAREYE GETİRİLECEK VE TESLİM EDİLECEKTİR.31.12.2019 TARİHİ SONUNA KADAR TESLİM EDİLMEYEN MOTORİN İÇİN YÜKLENİCİ HİÇBİR HAK İDDİA EDEMEYECEKTİR. TESLİM EDİLEN MOTORİN VE K.BENZİN İN NET KANTAR MİKTARI O GÜN TARİHLİ RAFİNERİ İRSALİYESİNDE BELİRİTLEN KESAFET ORANINA BÖLÜNEREK NET LT.HESAPLANACAKTIR.FİYAT FARKI VE KESAFET SONUCU LT HESAPLAMALARINDA VİRGÜLDEN SONRA 2(İKİ) BASAMAKLI SAYI KULLANILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ
b) Tarihi ve saati : 03.12.2018 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU İSE ENERJİ TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN,İHALENİN YAPILDIĞI YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER YADA AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER İLE YADA AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞU BAYİSİ İSE BAYİİ OLDUĞU AKARYAKIT VE PAZARLAMA KURULUŞUNDAN İHALENİN YAPILDIĞI YIL İÇERİSİNDE ALINMIŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT DAĞITIM VE PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELER TEKLİF İLE BİRLİKTE VERİLECEKTİR.EPDK TARAFINDAN VERİLMİŞ İSTASYONLU BAYİLİK LİSANSI.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
a) Alım konusu malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belge veya belgeler, ihaleye katılımda yeterlik belgesi olarak istenebilir. Bu durumda, aday veya isteklinin teklif ettiği malın ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda uygunluğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
AKARYAKIT VE LİKİT GAZ İMALATI ,SATIŞ VE BAYİLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR