YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞK. İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Akaryakıt satın alınacaktır

YÜKSEK SEÇİM KURULU BŞK. İDARİ VE MALİ İŞLER D. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888686
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

ANADOLU 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/542607
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN LİTRE 35.000 MOTORİN (DİĞER) LİTRE 10.000 21 ADET ARAÇ İÇİN TAŞIT TANIMA SİSTEMİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.11.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:12 Sıhhiye Çankaya ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

2019 Taşıt Tanıma Sistemi ve Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/542607

1-İdarenin
a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No:12 Sıhhiye Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124109309 - 3124190132
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@ysk.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN LİTRE 35.000 MOTORİN (DİĞER) LİTRE 10.000 21 ADET ARAÇ İÇİN TAŞIT TANIMA SİSTEMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kurumumuz bünyesinde hizmet vermekte olan araçların ihtiyaç duydukları miktarda, Ankara merkezde, ilçelerinde ve yurt genelinde taşıt tanıma sistemine sahip olan firmalar ve bayilerden 2019 yılı içerisinde ihtiyaç nispetinde peyderpey alım yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : İhale konusu akaryakıt alımlarını 01/01/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında yaklaşık 21 adet araca takılan Taşıt Tanıma Sistemi ile Ankara merkezde, ilçelerinde ve yurt genelindeki istasyonlardan idarenin ihtiyacına binaen peyderpey olarak 1 (Bir) Yıl süre içerisinde alımı yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No:12 Sıhhiye Çankaya ANKARA
b) Tarihi ve saati : 23.11.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan almış olduğu ihale tarihi itibariyle geçerli lisanslarının bulunması ve ihale komisyonuna teklif zarfı içerisinde sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne elden veya Adalet Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Tahsilat hesabına, Merkez Bankası Ankara Şubesi TR-050000100100000350121001 nolu yatırılarak ihale dokümanını vezne alındısı makbuzu ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mali İşler Daire Başkanlığına ibraz edilmesi sonrası, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mali İşler Daire Başkanlığından temin edilebilecektir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Mithatpaşa Cad. No: 12 Sıhhiye Çankaya ANKARA (Gelen Evrak Bürosu) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR