ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888618
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/559877
İşin Yapılacağı Yer
:
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİZMET ARAÇLARI İLE JENERATÖRLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2018 11:00
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2019 Yılı 12 Ay Süreli Olarak Üniversitemiz Hizmet Araçları, İş Makinaları ile Jeneratörlerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Temini İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2018/559877
1-İdarenin

 1. Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 2. Adresi : Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri No:53 YAKUTİYE/ERZURUM
 3. Telefon ve faks numarası : 4422300000 - 4422300043

ç) Elektronik Posta Adresi : imidb@erzurum.edu.tr

 1. İhale dokümanının görülebileceği adres : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri No:53

Yakutiye/ERZURUM

 1. İhale dokümanının görülebileceği / görülüp e- imza kullanılarak indirilebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu işin/alımın

 1. Adı : 2019 Yılı 12 Ay Süreli Olarak Üniversitemiz Hizmet Araçları, İş Makinaları ile Jeneratörlerinin Akaryakıt İhtiyaçlarının Temini İhalesi
 2. Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı 12 Ay Süreli Olarak Üniversitemiz Hizmet Araçları, İş Makinaları ile Jeneratörlerinin

Akaryakıt İhtiyaçlarının Temini İhalesi Motorin (Euro Dizel 10) 50000 LİTRE - Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 30000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı/teslim edileceği yer : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HİZMET ARAÇLARI İLE JENERATÖRLERİ

ç) Süresi/teslim tarihi : Üniversitemizde mevcut olan 10 adet binek aracın, 1 adet Kamyonetin, 2 adet Otobüsün,, 2 Adet
Kamyon, 1 Adet Otobüs (45+1), 1 Adet Traktörün, 1 Adet Beko Loderin, 2 Adet Jeneratörün, Çim Biçme Makinelerinin ve yıl içerisinde alınabilecek diğer hizmet araçlarının Benzin ve Motorin ihtiyaçlarının sözleşme süresi içerisinde firmanın Erzurum il sınırları içerisinde bulunan petrol dolum istasyonunda araç depolarına peyder pey teslim edilecektir. (Üniversitemiz jeneratörlerinin yakıt ihtiyaçları firmanın kendi tankeri ile jeneratör deposuna teslim edilecektir.)

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 26.11.2018 - 11:00
b) e-anahtar gönderme zaman aralığı : 26.11.2018 11:00 - 26.11.2018 14:00
c) e-tekliflerin açılacağı tarih ve saat : 26.11.2018 - 14:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Ömer Nasuhi Bilmen Mah. Havaalanı Yolu Üzeri No:53 Yakutiye/ERZURUM

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için e-teklifleri kapsamında standart forma uygun teklif mektubu ve eklerini sunmaları ve geçici teminat ile ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerini karşılayan belgelerine ilişkin bilgileri teklif mektubu ekinde yer alan yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtmeleri gerekir:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden almış oldukları dağıtım şirketi lisansının aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.
-İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu`nun Bayisi ise; Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu` nun bayisi olduklarına dair sözleşmenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi zorunludur.

-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.
İstekli yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun olanı teklif dosyasına koyacaktır.

   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
   1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
   2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
   1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
ÖZEL SEKTÖR VEYA KAMUDA YAPILMIŞ HER TÜRLÜ AKARYAKIT ALIMLARI KABUL EDİLECEKTİR
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 1. İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi:

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda beyan usulü ile hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. e-anahtarlar; ihale tarih ve saatinden sonra, e-tekliflerin açılacağı tarih ve saate kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 1. İstekliler tekliflerini, hizmet/mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir hizmet/mal kalemi miktarı ile bu hizmet/mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan bankalardan alınacak ve mektuba banka tarafından verilen ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunda belirtilecektir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 2. Diğer hususlar:

Bu ihalede aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak ve ihale teklif fiyatı en düşük geçerli teklif sahibi istekli üzerinde bırakılarak sonuçlandırılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR