ANTALYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

ANTALYA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888463
Şehir : Antalya / Muratpaşa
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 05.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/553307
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
135000 Litre Motorin(Diğer) ve 15000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Yükleniciye ait akaryakıt istasyonlarında bayiilerde Antalya İl ve İlçelerinde gerekli görüldüğünde İl sınırları dışına görevli gidildiği takdirde Türkiye genelindeki bayilerden akaryakıt istasyonlarından taşıt tanıma sistemi ile İdarenin belirleyeceği Resmi Hizmetlerde kullanılan araçlara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü A blok Zemin Kat 2 Nolu Toplantı Salonu Sedir mah Vatan Bulvarı ANTALYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ

135000 Litre Motorin(Diğer) ve 15000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Mal Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/553307
1-İdarenin
a) Adresi : SEDIR MAHALLESI VATAN BULVARI (TARIM SITESI) 07040 ÇALLI MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası : 2423452820 - 2423466780
c) Elektronik Posta Adresi : antalya@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 135000 Litre Motorin(Diğer) ve 15000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yükleniciye ait akaryakıt istasyonlarında bayiilerde Antalya İl ve İlçelerinde gerekli görüldüğünde İl sınırları dışına görevli gidildiği takdirde Türkiye genelindeki bayilerden akaryakıt istasyonlarından taşıt tanıma sistemi ile İdarenin belirleyeceği Resmi Hizmetlerde kullanılan araçlara
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip 7 iş günü içerisinde Yüklenici Taşıt Tanıtım Sistemlerinin montajını yaparak akaryakıt alımına başlanacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İl Tarım ve Orman Müdürlüğü A blok Zemin Kat 2 Nolu Toplantı Salonu Sedir mah Vatan Bulvarı ANTALYA
b) Tarihi ve saati : 28.11.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
2) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
2) Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yerterlik Belgesi
4) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknoloji ürün deneyim belgesi
4.3.3.
4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekli alımı yapılacak akaryakıt ürününün TS veya EN standartlarına uygun veya bu standartlar da yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlar uygun olacak şekilde belge verilmesi zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Taşıt Tanıma Sistemi ile Resmi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ve özel şirketlere akaryakıt dağıtım pazarlama satış işlerine ait iş deneyim (iş bitirme) belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına ihale döküman bedeli yatırıldıktan sonra makbuz karşılığında A Blok 2. kat 212 Nolu odadan alınacaktır adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü A blok 2. Kat 212 nolu oda İhale Birimi Sedir mah Vatan Bulvarı Muratpaşa/ ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR