ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887690
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
ANKARA ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İhale Kayıt No
:
2018/544356
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
15.000 LT 95 Oktan kurşunsuz Benzin 152.000 LT Motorin ( Euro disel) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara adliyesi B Blok 3. Kat Büyük Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ANKARA ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ankara Adliyesi 2019 Yılı Araç Akaryakıt ve Jeneratör Yakıtı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/544356

1-İdarenin

a) Adresi

:

ATATÜRK BULVARI 06100 SIHHİYE ALTINDAĞ/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3125093302 - 3123118899

c) Elektronik Posta Adresi

:

ankaracbs@adalet.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15.000 LT 95 Oktan kurşunsuz Benzin 152.000 LT Motorin ( Euro disel)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Dağıtım ve pazarlama kuruluşu tarafından araçlara ücretsiz olarak takılacak araç tanıma sistemi ile, kuruluşa ait Türkiye genelindeki istasyonlardan Ankara Adliyesinin araçları ihtiyacı nispetinde peyder pey alınacaktır. Jeneratör yakıtı idaremiz tarafından istenildiğinde nakliyesi yüklenici tarafından ücretsiz yapılarak ikmali sağlanacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Ankara Adliyesinde kullanılan araçların akaryakıt ihtiyaçları taşıtmatikler takıldıktan itibaren 2019 yılı içerisinde her gün 24 saat peyder pey ilgili firmayla ilişkili taşıtmatiği bulunan akaryakıt istasyonlarından 31/12/2019 tarihine kadar alınacaktır. Jeneratör yakıtı idare tarafından istenildiğinde nakliyesi yüklenici tarafından ücretsiz yapılarak ikmali sağlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Ankara adliyesi B Blok 3. Kat Büyük Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

27.11.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan dağıtıcı lisanslarının aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,

b) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,

c) İstekli, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini verecektir.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmaları yeterli kabul edilir.

Bunlarla birlikte yüklenici firma Türkiye genelinde taşıt tanıma sistemi bulunan en az 200 Bayisi (istasyonu) bulunduğunu ve Ankara ili merkez ilçeleri (Çankaya, Mamak, Keçiören, Yenimahalle ve Altındağ) içerisinde taşıt tanıma sistemi olan en az 20 akaryakıt istasyonu bulunduğuna dair belgeleri ihale aşamasında belgelendirecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü Veznesine 100- TL dosya ücreti yatırıldıktan sonra Ankara Adliyesi A blok 3 kat No: 103 İdari İşler Satınalma Müdürlüğü Bürosundan alınacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Adliyesi İdari İşler Satınalma Müdürlüğü A Blok 3. Kat No:103 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR