DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

DURSUNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887680
Şehir : Balıkesir / Dursunbey
Yayınlandığı Gazeteler

BALAT 02.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İhale Kayıt No
:
2018/552313
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
260.000 litre motorin , 6.000 litre LPG ve 4.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.11.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Dursunbey Belediyesi İhale Salonu / Dursunbey Belediyesi
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DURSUNBEY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Belediye araçları için 260000 litre Motorin, 4000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan ve 6000 litre LPG alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/552313
1-İdarenin
a) Adresi : Cebeci Mahallesi Çarşı Caddesi 10 10800 DURSUNBEY/BALIKESİR
b) Telefon ve faks numarası : 2666621018 - 2666621928
c) Elektronik Posta Adresi : info@dursunbey.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 260.000 litre motorin , 6.000 litre LPG ve 4.000 litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Dursunbey ( Akaryakıt ürünleri yüklenici firmaya ait istasyonlarda pompa ve taş ocağı şantiye teslim suretiyle alınacaktır Akaryakıt ürünleri idareye ait araçlarca haftanın 7 günü ve günün 24 saati yüklenicinin akaryakıt istasyonundan fiş karşılığı teslimi alınacaktır. Kesinlikle fişsiz akaryakıt verilmeyecek. Fatura fişlere göre kesilecektir. İdarenin araçlarına akaryakıt hiçbir zaman bidon, teneke vb. kaplarla verilmeyecektir. Yüklenici talep edildiğinde istasyonunda akaryakıt bulundurmak zorundadır. Aksi durumda akaryakıt ihtiyacı başka bir firmadan temin edilerek, aradaki fiyat farkını yüklenici karşılayacaktır.)
c) Teslim tarihi : 01.01.2019 ve 31.12.2019 tarihleri arası

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Dursunbey Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati : 27.11.2018 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun ve LPG Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmeleri
b) İstekliye EPDK’ dan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan Bayilik Lisansı (İstasyonlu) Belgesi,
c) İstekliye EPDK’ dan Bayilik yapmak üzere verilmiş LPG Otogaz Bayilik Lisansı Belgesi
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan (GSM ) İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
e)İsteklinin TSE’ den almış olduğu İşyeri Hizmet Yeterlilik Belgesi
f) Akaryakıt ve LPG Pazarlama Kuruluşu veya Bayisi olduğunu gösterin 2018 yılına ait belge,
g-Petrol ürünleri perakende satış bayiinin Şehir Merkezine uzaklığı 3 Km’den fazla olmayacaktır
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Dursunbey Belediyesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Dursunbey Belediyesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR