KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ

Akaryakıt satın alınacaktır

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00880194
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

MEMLEKET 23.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
YENİ KONYA 23.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/524128
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ ARAÇLARI İÇİN 2019 YILI 15000-LİTRE MOTORİN ve 500- LİTRE BENZİN ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.11.2018 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Mh. Turgut Özal Cd. No 14/A Selçuklu KONYA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI 15000-LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL) VE 500-LİTRE BENZİN KURŞUNSUZ 95 (EXCELLİUM 95)

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 YILI 15000-LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL) ve 500-LİTRE BENZİN KURŞUNSUZ 95 (EXCELLİUM 95) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/524128

1-İdarenin

a) Adresi

:

BEYHEKİM MAH. TURGUT ÖZAL CAD. 14 42060 YAZIR SELÇUKLU/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322631230-3454 - 3322631246 332 2243454

c) Elektronik Posta Adresi

:

beyhekimdh@konyabeyhekimdh.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KONYA BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ ARAÇLARI İÇİN 2019 YILI 15000-LİTRE MOTORİN ve 500- LİTRE BENZİN ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Hastanemize ait Ambulans ve diğer araçlar ilgili petrol ofisine gidip fiş, makbuz karşılığında Yurt genelinde yüklenicinin kendisinin veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlarından Taşıt Tanıma Cihazı (ATOS) sistemi marifetiyle araçlarımızın depolarına ihtiyaç nispetinde peyder pey Motorin ve Benzin dolumu alımı yapılacaktır. Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu

c) Teslim tarihi

:

Hastanemize ait Ambulans ve diğer araçlar ilgili petrol ofisine gidip fiş, makbuz karşılığında ATOS Sisteme dahil olup atc monte edilen veya edilmeyen araçlara nakit veya kredi kartı ile ödeme yapılmaksızın Motorin ve benzin dolumu yapılacaktır. Konya Beyhekim Devlet Hastanesi Ayniyat Tüketim Deposu

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Beyhekim Devlet Hastanesi Beyhekim Mh. Turgut Özal Cd. No 14/A Selçuklu KONYA

b) Tarihi ve saati

:

05.11.2018 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5018 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA;
a-) İsteklinin akaryakıt ürünleri ile ilgili ihale tarihinden itibaren bayiliğinin devam ettiğine dair Bayilik Sözleşmesi.
b-) istekli bir " akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu" ise; Enerji piyasası düzenleme kurumu tarafından verilmiş ise ihale son başvuru tarihinde geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge.
c-) istekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayiisi" ise teklif sahibinin bayiisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve dağıtım Kuruluşunun Bayiisi olduğuna dair Bayiilik Belgesi" sözleşmesini.
d-) istekli enerji piyasası düzenleme kurumundan bayiilik yapmak üzere verilmiş istasyonlu bayiilik belgesini.
e-) isteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesini ibraz etmelidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a. İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d. İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
e İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİ İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ İHALE ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR