ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/494838
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 KALEM 16.000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.11.2018 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜR ODASI BAŞKANLIK BLOĞU ZEMİN KAT GÜNDOĞDU MAH.MURATCAN SK.NO:42 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2019 YILI AKARYAKIT ALIMI
ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


2019 YILI AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/494838

1-İdarenin
a) Adresi : Gündoğdu Mh. Muratcan Sk. No:42 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2222135050 - 2222135455
c) Elektronik Posta Adresi : imimud@evdb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM 16.000 LİTRE MOTORİN VE 500 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Yüklenici firmanın göstereceği akaryakıt istasyonlarından araçlara ve çim biçme makinalarına ; Ana hizmet binamızda bulunan jeneratörlere yerinde , teknik şartnamede belirtilen akaryakıt alımı gerçekleştirilecektir.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜR ODASI BAŞKANLIK BLOĞU ZEMİN KAT GÜNDOĞDU MAH.MURATCAN SK.NO:42 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 01.11.2018 - 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK'dan )alınmış ve vize süresi geçememiş Dağıtıcı Lisansı, isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ( EPDK'dan ) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi ( Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Alımı yapılacak akaryakıt ürünlerinin TSE standartlarında ve TÜPRAŞ spesifikasyonlarına ( standartlarına) uygun olduğuna dair belgeler
4.3.1.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekli ihale konusu işi yerine getirebilmesi için gerekli olan Eskişehir İl Merkezinde akaryakıt istasyonu sahibi olduğunu gösteren belgeler


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 90 TRY (Türk Lirası) karşılığı İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SERVİSİ BAŞKANLIK BLOĞU ZEMİN KAT GÜNDOĞDU MAH. MURATCAN SK. NO:42 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SERVİSİ BAŞKANLIK BLOĞU ZEMİN KAT GÜNDOĞDU MAH.MURATCAN SK.NO:42 ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR