BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873447
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 08.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/488439
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
38000 litre Motorin (Euro dizel-diğer) ile 1000 litre Benzin (kurşunsuz 95 oktan) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnam eden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İhsaniye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 6 (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Müdürlüğü - Satınalma Servisi-Nilüfer Hizmet Binası) Nilüfer - BURSA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2019 YILI İÇİN AKARYAKIT ALIMI
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI


Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 2019 yılı için akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/488439

1-İdarenin
a) Adresi : İhsaniye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:6 (Vergi Dairesi Başkanlığı Nilüfer Hizmet Binası) 16130 NİLÜFER/BURSA
b) Telefon ve faks numarası : 2242456633 - 2242496742
c) Elektronik Posta Adresi : imibursa@maliye.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 38000 litre Motorin (Euro dizel-diğer) ile 1000 litre Benzin (kurşunsuz 95 oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnam eden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Taşıt Tanıma Sistemine dahil olan akaryakıt istasyonlarından fiş karşılığında İdareye ait araçların depoları ile Bursa il
sınırları içindeki Hizmet Binalarında bulunan jeneratörlerin depolarına yüklenici tarafından sevk irsaliyesi düzenlenerek
konulmak suretiyle teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : 1- Teslim Tarihi Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlama tarihi olan 01.01.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadardır. 2-
Taşıt Tanıma Sistemine dahil olan akaryakıt istasyonlarından fiş karşılığında İdareye ait araçların depoları ile Hizmet
Binalarında bulunan jeneratörlerin depolarına irsaliye düzenlenerek konulmak suretiyle teslim edilecektir. 3- İdareye ait
araçların kullanıcıları tarafından taşınabilir bidonlarla akaryakıt talep etmeleri halinde hiçbir şekilde (idarenin bilgisi
dahilinde olanlar hariç) verilmeyecektir. Verilir ise bedeli idare tarafından ödenmez. 4- Yüklenici her ay sonunda bir önceki
aya ait İdarenin aldığı (araçların deposuna konulmak veya binalara tankerle taşınmak suretiyle alınan) akaryakıt miktarını,
tutarını, alan aracın plakasını Binaya teslim halinde binanın adını teslim alanın adını soyadını yazacaktır.) ve alındığı tarihi
içeren listelerini hazırlayarak ilgili aya ait fatura ekinde idareye teslim edecektir. Alınan akaryakıta ilişkin, İdare kabul
komisyonunca kabul işlemi yapılır. Bu işlemler sonunda idarece hazırlanacak aylık hakkediş düzenlenerek tahakkuka
bağlanır ve ödeme yapılmak üzere Bursa defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne gönderilerek banka hesabına aktarılmak
suretiyle ödeme sağlanır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İhsaniye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 6 (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Müdürlüğü - Satınalma
Servisi-Nilüfer Hizmet Binası) Nilüfer - BURSA
b) Tarihi ve saati : 30.10.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama
Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu
nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yap mak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhsaniye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 6 (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı - İdari ve
Mali İşler Müdürlüğü - Satınalma Servisi-Nilüfer Hizmet Binası) Nilüfer - BURSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhsaniye Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 6 (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Müdürlüğü - Satınalma Servisi-Nilüfer
Hizmet Binası) Nilüfer - BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 in ci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR