TOKAT T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

TOKAT T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873394
Şehir : Tokat
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSÖZ 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/492165
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
70. 000 LİTRE MOTORİN-250 LİTRE ANTİFİRİZ - 1.000 LİTRE ADBLUE - 20 KG GRES YAĞI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TOKAT T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR BÜRO
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
TOKAT T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


2019 YILI PETROL ÜRÜNLERİ (MOTORİN-ANTİFİRİZ-ADBLUE-GRES YAĞI) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/492165

1-İdarenin
a) Adresi : TOKAT T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU 60100 - TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562432156 - 3562432151
c) Elektronik Posta Adresi : abtokat.btoiccik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 70. 000 LİTRE MOTORİN-250 LİTRE ANTİFİRİZ - 1.000 LİTRE ADBLUE - 20 KG GRES YAĞI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TAŞIT TANIMA SİSTEMİ OLAN ARAÇLARA BAYİNİN BAĞLI OLDUĞU FİRMANIN TÜRKİYE GENELİNDEKİ TÜM İSTASYONLARINDAN, KURUMDA BULUNAN JENERATÖR İÇİN İSE TOKAT T TİPİ KAPALI VE AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU JENERÖTÖR YAKIT DEPOSUNA 01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASINDA ALIM YAPILACAKTIR.
c) Teslim tarihleri : 01.01.2019 Tarihinden itibaren idarenin talebi doğrultusunda 31.12.2019 tarihine kadar peyderpey alım yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : TOKAT T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR BÜRO
b) Tarihi ve saati : 02.11.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (EPDK) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ihalenin yapıldığı yılı kapsayan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tasdikli fotokopisini sunmaları zorunludur.
b) İstekli akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi ise EPDK' dan almış olduğu bayilik lisansının aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunmaları zorunludur.
c) Akaryakıt istasyonu açma ve işletme ruhsatı veya en az iki yıllık geçici süreli faaliyet göstermesi yönünde verilen ruhsatın aslı veya noter tasdikli fotokopisini sunmak zorundadır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
ARAÇLARA TAKILAN TAŞIT TANIMA SİSTEMİNİN ARIZALANMASI DURUMUNDA,YETKİLİ SERVİSÇE BAKIM VE ONARIMLARI YAPILACAK OLUP,KURUMDAN HERHANGİ BİR ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TOKAT T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU-GENEL BÜTÇE AMBAR BÜRO adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TOKAT T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU GENEL BÜTÇE AMBAR BÜROadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR