DHMİ. TRABZON HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

DHMİ. TRABZON HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873290
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/492925
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2019 Yılı için Kalorifer Yakıtı 350000 Kilogram, 2019 -2020 Yılları için Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan) 13000 Litre, Motorin 120000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Dış Hatlar Terminal Binası Toplantı Salonu Ortahisar / TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) TRABZON HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ


DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü ve Bağlı SSY İstasyonlarının 2019-2020 Yılları Arası Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/492925
1-İdarenin
a) Adresi : RIZE CAD. TRABZON MERKEZ/TRABZON
b) Telefon ve faks numarası : 4623259952 - 4623259950
c) Elektronik Posta Adresi : infotrabzon@dhmi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı için Kalorifer Yakıtı 350000 Kilogram, 2019 -2020 Yılları için Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan) 13000 Litre, Motorin 120000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : : DHMİ Trabzon Havalimanı İtfaiye ve işletme garajları arasında konumlu bulunan yer üstü mobil akaryakıt istasyonu depolarına (Kurşunsuz benzin 95 oktan ve motorin), yeni kuvvet santral binasında bulunan yer üstü motorin tankları ile dış hatlar terminal binası yanında bulunan yer üstü kalorifer yakıtı tankına teslimat yapılacaktır. Ayrıca havalimanına 40km mesafede Akçaabat Üzümlü Köyü mevkiinde bulunan yer üstü motorin tanklarına dolum yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : 01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında İDARE'nin akaryakıt ürünü ihtiyaçları (Kurşunsuz benzin 95 oktan - Motorin) ikmalini ,depolama kapasitelerine göre, YÜKLENİCİ, İDARE'nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda yapacaktır. Kalorifer yakıtının(fuel-oil 4) alımı yalnız 2019 yılı için gerçekleştirilecek olup 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında İDARE'nin akaryakıt ürünü ihtiyaçları (Kalorifer Yakıtı) ikmalini ,depolama kapasitelerine göre, YÜKLENİCİ, İDARE'nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda yapacaktır. Bu ihtiyaçlar İDARE'nin yazılı talebinin faks veya e-mail yolu ile YÜKLENİCİ'ye bildirilmesinden sonra 72 saat içinde karşılanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Dış Hatlar Terminal Binası Toplantı Salonu Ortahisar / TRABZON
b) Tarihi ve saati : 06.11.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- İhaleye katılacak olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonları; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım Şirketinden ihalenin yapıldığı tarihte geçerli Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve Akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
2- İhaleye katılacak akaryakıt bayileri ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yetki verdiği "Dağıtıcı Lisansı" na sahip herhangi bir dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair ihalenin yapıldığı tarihte geçerli "Bayilik Lisansı" nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifiyle birlikte verecektir.
3- İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım şirketleri ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan almış olduğu ihalenin yapıldığı tarihte geçerli "Dağıtıcı Lisansı" nın noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte verecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Akaryakıt ürünleri alımı, satımı ve dağıtımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü Satınalma ve İkmal Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR