AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alınacaktır

AKHİSAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872739
Şehir : Manisa / Akhisar
Yayınlandığı Gazeteler

AKHİSAR 6 EYLÜL 06.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/492620
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin: 320000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin: 3000 litre
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu -Hürriyet Mahallesi 450 Sokak No:95 Akhisar/MANİSAT
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKHİSAR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Otomatik Yakıt Alma Sistemi ile 2019 Yılı ihtiyacı Akaryakıt (Motorin + 95 Oktan Kurşunsuz Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2018/492620

1-İdarenin
a) Adresi :Hürriyet Mahallesi 450 sokak 95 45200 AKHİSAR/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası :2364142200 - 2364139311
c) Elektronik Posta Adresi :akhisaroim@ogm.hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
Motorin: 320000 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin: 3000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Akaryakıtın teslimi Akhisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makinelerinin depolarına otomatik yakıt alma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde yangın mahallinde ya da arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı İdarenin isteği doğrultusunda 7gün/24saat mahallinde yapılacaktır.
c) Teslim tarihi :01.01.2019 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar Akaryakıtın teslimi Akhisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet araçları ile iş makinelerinin depolarına otomatik yakıt alma sistemi ile günün her saatinde peyderpey yapılacaktır. Ancak önceden öngörülemeyen orman yangını zuhur etmesi ve İdarenin talebi halinde yangın mahallinde ya da arazide çalışan arazöz ve iş makinelerine akaryakıt sevkıyatı İdarenin isteği doğrultusunda 7gün/24saat yapılacaktır. İdarenin belirleyeceği yerlerde araçlara cihaz takılımı yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu -Hürriyet Mahallesi 450 Sokak No:95 Akhisar/MANİSAT
b) Tarihi ve saati :31.10.2018 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve en az iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Lisans Belgesini,
2-İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan ve en az iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
3- İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt 31/12/2019 tarihine kadar peyderpey alınacağından; isteklinin/isteklilerin kendilerinin veya bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi ya da ana bayiye bağlı ,
3-1- Soma ilçe merkezi sınırlarının veya Kırkağaç ilçe merkezi sınırlarının veya Turgutalp mahallesi sınırlarının birinin dahilinde Otomatik Yakıt Sistemine sahip en az bir akaryakıt istasyonu olmalıdır.
3-2- Akhisar ilçe merkezi sınırları dahilinde veya Kayalıoğlu Mahallesi sınırları dahilinde Otomatik Yakıt Sistemine sahip en az bir akaryakıt istasyonu olmalıdır .
-İsteklinin/isteklilerin kendilerinin veya bağlı oldukları dağıtım ve pazarlama şirketi ya da ana bayiye bağlı Soma veya Kırkağaç ilçe merkezi sınırları içinde veya Turgutalp Mahallesi sınırları içinde en az 1 adet ve ; Akhisar ilçe merkezi sınırları içinde veya Kayalıoğlu mahallesi sınırları içinde en az 1 adet akaryakıt istasyonu/istasyonları bulunduğunu ve açık adresleri de gösterir yüklenicinin bağlı olduğu akaryakıt dağıtım firmasınca onaylanmış Otomatik Yakıt sistemine sahip resmi bayii listesini
teklifleri kapsamında sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Akhisar ŞUBESİ İBAN NO: TR440001000189388440025001 nolu hesabına doküman bedeli yatırıldıktan sonra Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi, Hürriyet Mahallesi , 450 Sokak , No:95 AKHİSAR/MANİSA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığı , Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü- Hürriyet Mahallesi 450 Sokak No:95 , Kat 2 Müdür Yardımcısı Odası, Akhisar/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR