ERZURUM DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MD.

Akaryakıt satın alınacaktır

ERZURUM DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MD.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00862803
Şehir : Erzurum
Yayınlandığı Gazeteler

YENİGÜN 14.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/442070
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
260.000 Litre Motorin-Euro Dizel 10.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Limanımız ve Limanımıza bağlı SSY İstasyonları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre Yolu 13.Km Yakutiye/ERZURUM
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MD.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ)
ERZURUM HAVA LİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ


260.000 LİTRE MOTORİN VE 10.000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/442070

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kuzey Çevre Yolu 13.km 25050 YAKUTİYE/ERZURUM

b) Telefon ve faks numarası

:

(442) 327 28 35 - (442) 327 28 34

c) Elektronik Posta Adresi

:

m.vefa.aksu@dhmi.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

260.000 Litre Motorin-Euro Dizel 10.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Limanımız ve Limanımıza bağlı SSY İstasyonları (Teslim yerleri, seslim miktarları, teslim yerlerinin Limana olan uzaklığına ait bilgiler Teknik Şartname ekinde yer alan Ek-2 çizelgede yer almaktadır.)

c) Teslim tarihi

:

130.000 Litre Motorin-Euro Dizel ile 5.000 Litre 95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin 2019 Yılı içerisinde, 130.000 Litre Motorin-Euro Dizel ile 5.000 Litre 95 Oktanlı Kurşunsuz Benzin 2020 Yılı içerisinde teslim edilecektir. İhtiyaç mahalline akaryakıt ürünlerinin teslimatları İdarenin belirleyeceği zamanlarda ve belirlediği miktarlarda yapılacak olup, İdarenin talebi olmadan yüklenici teslimat yapamayacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre Yolu 13.Km Yakutiye/ERZURUM

b) Tarihi ve saati

:

10.10.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İhaleye katılacak Akaryakıt Dağıtım Şirketleri; Enerji Piyasası Denetleme Kurumdan, almış olduğu ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden Dağıtıcı Lisansının noter tasdikli suretini veya aslını teklif ile birlikte vereceklerdir.
İhaleye katılacak Akaryakıt Bayileri; EPDK ‘nın yetki verdiği Dağıtıcı Lisansına sahip herhangi bir akaryakıt dağıtım şirketinin bayisi olduğuna dair, ihalenin yapılacağı tarih ve sözleşme süresi boyunca geçerliliği devam eden bayilik lisansının noter tasdikli suretini veya aslını teklifi ile birlikte İdareye verecektir. İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı geçerli değildir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İhaleye katılacak firmalar; Herhangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde geçerliliği olan ve sözleşme süresince geçerliliği devam edecek olan Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu Bayilik Belgesi ve Akaryakıt İstasyonu işletim Ruhsatının noter tasdikli suretini veya aslını teklif ile birlikte vereceklerdir.

4.3.3.

4.3.3.1. Standarda ilişkin belgeler:

Alımı yapılacak Akaryakıt Ürünleri için TSE standartlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk belgesi verilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Her türlü akaryakıt alım-satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü İdari Blok Kat:1 103-112-113 nolu odalar adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Terminal Binası 1.Kat A-206 nolu Evrak Kayıt Odası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR