ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00787344
Şehir : Van / Çaldıran
Yayınlandığı Gazeteler

VANSESİ 17.04.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/178929
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
300000 LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL VEYA PRO DİZEL) 3000 LİTRE 95 OKTAN BENZİN ALIMI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.05.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYAZIT MAHALLESİ VAN CADDESİ NO 184 ÇALDIRAN/VAN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BELEDİYE ARAÇLARI İÇİN AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ÇALDIRAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

BELEDİYE ARAÇLARI İÇİN AKARYAKIT ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/178929

1-İdarenin
a) Adresi : BEYAZIT MAHALLESİ VAN CADDESİ NO 184 65970 ÇALDIRAN/VAN
b) Telefon ve faks numarası : 4324122234 - 4324122294
c) Elektronik Posta Adresi : caldiranbelediyesi@hs01.kep.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 300000 LİTRE MOTORİN (EURO DİZEL VEYA PRO DİZEL) 3000 LİTRE 95 OKTAN BENZİN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teslim yeri Van İli Çaldıran Belediyesi depolarıdır.
c) Teslim tarihi : 1-İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLER MOTORİNİ İDARENİN BELİRLEYECEĞİ DEPOYA BOŞALTMAK ZORUNDADIR. İSTİSNAİ DURUMLARDA AKARYAKIT ALIMI TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE BAYİ DEPOSUNDAN ALINABİLECEKTİR. 2-BENZİN YÜKLENİCİ POMPASINDA GÜNLÜK FİŞ KARŞILIĞINDA ALINACAKTIR. 3-AKARYAKITIN BAYİ DEPOSUNDAN ALINMASI GEREKTİĞİ DURUMLARDA, BAYİ DEPOSUNUN İLÇE MERKEZİNE UZAKLIĞI ON KİLOMETREDEN FAZLA OLAMAZ.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BEYAZIT MAHALLESİ VAN CADDESİ NO 184 ÇALDIRAN/VAN
b) Tarihi ve saati : 16.05.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif Sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
B) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin ihalenin yapıldığı yılda alınmış bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
C) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini,
D) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından ( Belediye sınırları dışındakiler için İl Özel İdaresi veya İlgili Kurumdan ) alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
E-A VEYA B BENDİNDE YAZILAN BELGERDEN BİRİSİ YETERLİDİR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ AKARYAKIT ALIM İŞLERİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAHSİLAT SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇALDIRAN BELEDİYESİ İHALE BÜROSUNA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR