MARDİN KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt satın alınacaktır

MARDİN KIZILTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00607755
Şehir : Mardin / Kızıltepe
Yayınlandığı Gazeteler

KIZILTEPE''NİN SESİ 26.05.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2017/249246
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kızıltepe Belediye Başkanlığına ait çalışan araç ve iş makinelerin bir yıllık ihtiyacı olan 300.000 Litre Motorin:10 ppm kükürt oranlı Euro diesel (düşük kükürtlü), mal alımı işi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2017 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tepebaşı mah.A.Menders Cad.No:15 Kızıltepe/MARDİN Belediye İhale Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIZILTEPE BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Kızıltepe Belediye Başkanlığına ait çalışan Araç ve İş Makinalarının 1(Bir) yıllık ihtiyacı olan 300000Litre Motorin :10ppm kükürt oranlı Euro Diesel (Düşük kükürtlü)Mal Alımı işine aittir alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/249246

1-İdarenin
a) Adresi : TEPEBASI MAHALLESI ADNAN MENDERES CAD. 15 47400 KIZILTEPE/MARDİN
b) Telefon ve faks numarası : 4823121194 - 4823122054
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kızıltepe Belediye Başkanlığına ait çalışan araç ve iş makinelerin bir yıllık ihtiyacı olan 300.000 Litre Motorin:10 ppm kükürt oranlı Euro diesel (düşük kükürtlü), mal alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Motorin alımında belediyemiz Garajında bulunan akaryakıt pompasına boşaltılacak olan motorin; Standartlara uygun olarak dolum yeri Proforma fatura, Kantar fişi ve Tank mühürlü olarak belediye Akaryakıt pompasına boşaltılmadan önce Pompa sorumlusu ve araç sorumlusu gözetiminde boşaltılacaktır. Belediye Akaryakıt pompasına boşaltılacak olan yakıtın tesliminde Ulusal Marker Tespit Tutanağı yüklenici tarafından idareye verilecektir.
c) Teslim tarihleri : Belediye Başkanlığı Tarafından en geç 1 (bir) iş günü öncesinden akaryakıt bayii yetkilisine sözlü ve yazılı talepte bulunacaktır. Görevli memurlar dışında yapılan siparişler yerine getirilmeyecektir. Kurumdaki depolara konulacak yakıtı talep edilen günde, boşaltma işlemi mesai saatlerinde bitecek şekilde teslim edilecektir.(08.00-17:00) mesai saatleri dışında getirilen yakıt kesinlikle teslim alınmayacaktır. Talep edilen yakıt miktarı talep tarihinden itibaren en geç 48 saat içerisinde teslim etmek zorundadır. Yüklenicinin, malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,05 oranında gecikme cezası uygulanır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Tepebaşı mah.A.Menders Cad.No:15 Kızıltepe/MARDİN Belediye İhale Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 16.06.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatı uyarınca, İsteklinin Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Dağıtıcı Lisansı, İsteklinin Akaryakıt Ürünleri Bayisi olması durumunda; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK’dan) alınmış ve vize süresi geçmemiş Bayilik Lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam ettiğine dair belge veya Bayilik Sözleşmesi. (Belgenin aslı veya noter tasdikli suretleri)
Akaryakıtın verilecek istasyonun,Kızıltepe belediyesi ilçe sınırları içerisinde kurulu ve faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olması gerekir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan motorin türlerinin, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, Haziran 2010 tarihli "TS EN 590+Al Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerekler ve Deney Yöntemleri" standardına uygun ve azami kükürt miktarının 10 mg/kg olması zorunludur." Motorin:10 ppm kükürt oranlı Euro dizel (düşük kükürtlü),deney yöntemleri standardına uygun olması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Yada Özel Sektörde Akaryakıt satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kızıltepe Belediyesi İhale Birimiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIZILTEPE BELEDİYESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR