T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt satın alım işi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907453
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

HABER EKSPRES 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/619482
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
01.02.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Denetim Hizmetlerinde Kullanılan Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinde Kullanılmak Üzere 30.000 litre Akaryakıt (motorin diğer) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gazi Bulvarı No:126 Basmane-Konak/İZMİR
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TİCARET BAKANLIĞI - BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


DENETİM HİZMETLERİNDE KULLANILAN ARAÇLARIN İŞLETİLMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 30,000 LİTRE AKARYAKIT (MOTORİN DİĞER) ALIM İŞİ


Ticaret Bakanlığı - Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü Denetim Hizmetlerinde Kullanılan Araçların İşletilmesinde Kullanılmak Üzere 30,000 litre Akaryakıt (motorin diğer) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/619482
1-İdarenin
a) Adresi : Gazi Bulvari 126/7 Basmane KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 2324451053 - 2324837724
c) Elektronik Posta Adresi : izmirbolge@ekonomi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 01.02.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Denetim Hizmetlerinde Kullanılan Kiralık Hizmet Araçlarının İşletilmesinde Kullanılmak Üzere 30.000 litre Akaryakıt (motorin diğer) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde, (Gerektiğinde görev alanı sınırları dışında)
c) Teslim tarihi : 01.02.2019-31.12.2019 tarihleri arası


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Gazi Bulvarı No:126 Basmane-Konak/İZMİR
b) Tarihi ve saati : 27.12.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Dağıtıcı veya Bayi Lisansına sahip olacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Dağıtıcı veya Bayi Lisansı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TİCARET BAKANLIĞI - Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü / Gazi Bulvarı No:126 Basmane-Konak/İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gazi Bulvarı No:126 Basmane-Konak/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İDARE YETKİLİSİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR