AYDIN SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

Akaryakıt satın alım ihalesi

AYDIN SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00468152
Şehir : Aydın
Yayınlandığı Gazeteler

SÖKE EKSPRES 10.11.2016
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2016/457654
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
220000 Lt.Motorin,25000 Lt Kurşunsuz Benzin (95) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.12.2016 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
YenicamiMah.Akeller Cad.N:86 Söke/AYDIN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

SÖKE OVASI SULAMA BİRLİĞİ

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/457654

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİCAMİ MAH AKELLER CAD 86 09200 SÖKE/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2565130390 - 2565130290

c) Elektronik Posta Adresi

:

sokesulamabirligi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

220000 Lt.Motorin,25000 Lt Kurşunsuz Benzin (95)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İdarenin talebi doğrultusunda fiş tanzim sureti ile günlük pompa teslimi ya da tankerle Birlik Merkezine veya Birlik iş makinaları çalışma sahalarına teslim.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 31.12.2017 tarihine kadar ihtiyaç olan akaryakıt ürünleri pey der pey teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YenicamiMah.Akeller Cad.N:86 Söke/AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

01.12.2016 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı , isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda EPDK'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş istasyonlu bayilik lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayiliğin devam ettiğine dair belge ve bayilik sözleşmesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca isteklinin akaryakıt dağıtım kuruluşu olması durumunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış ve vize süresi geçmemiş dağıtıcı lisansı , isteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda EPDK'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş istasyonlu bayilik lisansı ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayiliğin devam ettiğine dair belge ve bayilik sözleşmesi.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler şartnamenin ekindeki (EK1) bilgi formunu tam olarak doldurarak imzalayacak, kaşeleyecek ve teklif mektubu ekinde sunacaklardır. Bilgi formu olmayan ve eksik doldurduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler geçersiz sayılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen her türlü akaryakıt ürünleri satışı işi benzer iş kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

İhaleye katılacak firmaların Birliğimize satış yapacağı istasyonun Birliğimiz Merkezine uzaklığı dikkate alınacaktır.Firmalar istasyonun Birlik Merkezine uzaklığını Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik şubesi veya Söke Belediyesinden alacakları resmi onaylı belge ile tevsik edeceklerdir.Fiyat dışı unsurların kilometre cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0,0025 ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek sayı bulunacak ve katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.

A: teklif değerlendirmesinde kullanılacak olan aşağıda yazılı formül sonucunda bulunacak olan değerlendirmeye esas birim fiyatı.

B: teklif edilen birim fiyat

C: akaryakıt istasyonunun Km cinsinden idareye uzaklığı

D: mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her bir Km için arttıran katsayı idarece 0,0025 olarak kabul edilecektir..
Her türlü akaryakıt cinsi için A = B* [(C*D)+1] formülü kullanılarak

İhale dökümanlarında mevcut bulunan Uygun bedel hesap tablosu doldurulacak ve teklif mektubu ekine konulacaktır

Alınacak olan Motorin ve Kurşunsuz Benzin(95 oktan) için uygun bedel hesap tablosu oluşturulacaktır.

Teklif dosyasında uygun bedel hesap tablosu olmayan teklifler geçersiz sayılacaktır.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Birlik Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Birlik Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR