T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt (motorin ve kurşunsuz benzin) satın alınacaktır

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00891542
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

SONSÖZ 08.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/562198
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin (Diğer) 82000 Litre, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 8.000 Litre ve Adblue 800 Litre.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/562198
1-İdarenin

a) Adresi : Yücetepe Mahallesi Necatibey Cadddesi 110/A 06100 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122945000 - 3122946870
c) Elektronik Posta Adresi : Ihaleyhg@sbb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin (Diğer) 82000 Litre, Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 8.000 Litre ve Adblue 800 Litre.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kurumumuz bünyesinde hizmet vermekte olan araçların ihtiyaç duydukları miktarda, Ankara merkezde, ilçelerde ve yurt genelinde taşıt tanıma sistemine sahip olan firmalar ve bayilerden ihtiyaç nispetinde peyderpey araçların depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 365 gün süresince teknik şartname hükümlerine göre teslim alınacaktır. Alıma konu akaryakıt ürünleri İdarece belirlenen zamanlarda İdarenin ihtiyacı nispetinde, yükleniciye ait veya yüklenici tarafından belirtilen listede yer verilen bayilere ait istasyonlardan idarenin araçları tarafından peyderpey alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 30.11.2018 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu' nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
1- İsteklinin Türkiye genelinde Taşıt Tanıma Sistemli akaryakıt istasyonlarının İl/İlçe adreslerini gösterir listenin teklif zarfında sunulması zorunludur. Türkiye genelinde en az 700 (Yedi Yüz) adet olmak üzere istasyon listesini verecek ve Ankara içerisinde ise en az iki istasyonun Başkanlığa azami 10 km mesafede olacaktır. İsteklice, teklif zarfında birden fazla bayilik veya benzeri sözleşme sunulması halinde: İhale en yaygın istasyonu olan bayilik veya istasyonlu bayilik sözleşmesi üzerinden sonuçlandırılacak ve yürütülecektir.
2-Yüklenici tarafından İdare`ye cihazların kullanma kılavuzu Türkiye`de bulunan Taşıt Tanıma Sistemli akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yerleri gösteren açık adresli, telefon numaralı liste veya haritayı verecektir
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü akaryakıt ( kurşunsuz benzin, motorin, euro diesel vb ) satış işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18. Kat 1819 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 18. Kat 1819 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR