KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt (motorin ve benzin) satın alınacaktır

KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133905
Şehir : Zonguldak / Kozlu
Semt-Mahalle : 19 MAYIS MAH. / KOZLU
Yayınlandığı Gazeteler

İMZA 19.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/85052
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
200.000LT MOTORİN 3000LT 95 OKTAN BENZİN , AKARYAKIT MAL ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.03.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
19 MAYIS MAHALLESİ ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI CD. NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AKARYAKIT MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/85052

1-İdarenin
a) Adresi : 19 MAYIS MAHALLESİ ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI CD.NO:25 67600 KOZLU KOZLU/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3722661013 - 3722661003
c) Elektronik Posta Adresi : kozlu_belediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 200.000 LT MOTORİN 3000 LT 95 OKTAN BENZİN , AKARYAKIT MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MOTORİN BELEDİYEMİZ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT MAZOT POMPASINA TALEP EDİLDİKÇE TESLİM EDİLECEKTİR. İDARE TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE İSTEKLİNİN BAYİ İSTASYONUNDAN DA TEMİN EDİLECEKTİR .
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA 31.12.2020 TARİHİNE KADARDIR, MOTORİN BELEDİYEMİZE AİT MAZOT POMPASINA TALEP EDİLDİKÇE TESLİM EDİLECEKTİR. İDARE TARAFINDAN İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE İSTEKLİNİN BAYİ İSTASYONUNDAN DA TEMİN EDİLECEKTİR .

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : 19 MAYIS MAHALLESİ ŞEHİT POLİS RAMAZAN TAVŞANCI CD: NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 13.03.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
A) İSTEKLİ, "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU " İSE ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN VERİLMİŞ TEKLİF SAHİBİNİN AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞU OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGENİN; ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ,
B) İSTEKLİ, "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURUMUNUN BAYİSİ" İSE ; TEKLİF SAHİBİNİN BAYİSİ OLDUĞU KURULUŞDAN VERİLMİŞ "AKARYAKIT VE DAĞITIM PAZARLAMA KURULUŞUNUN BAYİSİ OLDUĞUNA DAİR BAYİLİK YAZISI VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ,
C) İSTEKLİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK YAPMAK ÜZERE VERİLMİŞ OLAN İSTASYON BAYİLİK BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ,
D)İSTEKLİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN ALINMIŞ OLAN İŞ YERİ AÇMA VE İZİN BELGESİNİN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VEYA ÖZEL SEKTÖRE AKARYAKIT (MOTORİN-BENZİN) SATIŞI İŞİ YAPMIŞ OLMAK

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOZLU BELEDİYESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR