İLLER BANKASI A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (motorin) satın alınacaktır

İLLER BANKASI A.Ş. ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/160171
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20.000,00 lt motorin alımı (8 adet kiralık hizmet aracının 1(bir) yıl süreyle (12 ay) akaryakıt ihtiyacının karşılanması ve otomatik taşıt tanıma cihazlarının (taşıtmatiklerin) bu araçlara takılması. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.04.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İller Bankası A.Ş Adana Bölge Müdürlüğü Güzelyalı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı No:17 Çukurova/ADANA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİRALIK ARAÇLAR İÇİN AKARYAKIT (MOTORİN) ALIMI İŞİ

İLLERBANKASI ANONİM ŞİRKETİ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Kiralık Araçlar İçin Akaryakıt (Motorin) Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/160171

1-İdarenin
a) Adı : İLLERBANKASI ANONİM ŞİRKETİ ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : GÜZELYALI MAHALLESI DEVLET BAHÇELİ BULVARI NO:17 ÇUKUROVA/ADANA
c) Telefon ve faks numarası : 3222350691 - 3222350667
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Kiralık Araçlar İçin Akaryakıt (Motorin) Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000,00 lt motorin alımı (8 adet kiralık hizmet aracının 1(bir) yıl süreyle (12 ay) akaryakıt ihtiyacının karşılanması ve otomatik taşıt tanıma cihazlarının (taşıtmatiklerin) bu araçlara takılması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlara takılacak taşıtmatikler ile alınacak motorin, 12 ay süresince Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye illeri ve Türkiye genelinde ihtiyaca göre bayilerden peyder pey alınacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) gün içinde işe başlanılacak olup, hizmet alımı yolu ile kiralanan araçlar için alınacak motorin, sözleşme süresince araçların ihtiyacına binaen Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye illeri ve Türkiye genelinde peyder pey olarak yükleniciye ait taşıt tanıma sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından araçlara takılan taşıt tanıma cihazı ile alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.06.2020


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.04.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İller Bankası A.Ş Adana Bölge Müdürlüğü Güzelyalı Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı No:17 Çukurova/ADANA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelerin de ihale teklifi esnasında idareye teslim edilmesi gereklidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler, akaryakıt dağıtım kuruluşu veya bayisi olduğuna dair EPDK’dan almış oldukları belge veya yazının aslı ya da noter onaylı suretini teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
Yüklenicinin Yakıt sağlayacağı istasyon bayi sayısı toplamda Türkiye genelinde en az 500 (beşyüz) olacaktır. Bayi sayısını veya bayi listesini gösteren evrağın ihale teklif dosyasında sunacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR