HASANKEYF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt (motorin) satın alınacaktır

HASANKEYF BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/145034
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
56.000 Litre Motorin Satın Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Raman Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı No:39 HASANKEYF
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

HASANKEYF BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


HASANKEYF BELEDİYE BAŞKANLIĞI 56000 LİTRE MOTORİN SATIN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/145034

1-İdarenin
a) Adresi : RAMAN MAHALLESI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI NO: 39 72350 HASANKEYF/BATMAN
b) Telefon ve faks numarası : 4883812001 - 4883812249
c) Elektronik Posta Adresi : yusuf-turk72@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 56.000 Litre Motorin Satın Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Hasankeyf Belediyesindeki Akaryakıt deposuna(Aylıklar halinde peyderpey alınacaktır.)
c) Teslim tarihi : Aylıklar halinde alınacaktır.06.04.2021 tarihine kadar


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Raman Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı No:39 HASANKEYF
b) Tarihi ve saati : 30.03.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)İstekli Bir 'Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir' Akaryatık ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi' ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin Batman İli sınırları içerisinde kurulu bir akaryakıt istasyonun olması(Batman ili için işyeri açma ve çalışma ruhsatı) veya resmi kiralama sözleşmesi yoluyla bir akaryakıtistasyonu kiralama belgesini ihale teklif dosyasında sunması zorunludur.sebebi ise mevcut kurulu akayakıt istasyonumuzun arıza vermesi veya akaryakıt eksikliği oluşması halinde araçlar yetkili istasyondan yakıt ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.
istekliler akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşu ise yukarıda (a,c ve d maddelerinde) belirtilen belgeleri ihale teklif dosylarında sunmaları zorunludur.
istekliler akaryakıt ve dağıtım pazarlama kuruluşununun bayisi ise yukarıda (b,c ve d madelerinde) belirtilen belgeleri ihale teklif dosyalarında sunmaları zorunludur.
sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İhaleye teklif verecek istekliler EPDK'nin vermiş olduğu dağıtıcı lisans belgesine sahip herhangi bir akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşunun bayisi olduğunu belirten EPDK'dan almış oldukları bayilik lisans belgelerini ihale teklif dosyasında sunacaklardır. Sunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hasankeyf Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Teknik Şartnamedeki hususlar geçerlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR