GÜDÜL KAYMAKAMLIĞI GÜDÜL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (motorin) satın alınacaktır

GÜDÜL KAYMAKAMLIĞI GÜDÜL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00907946
Şehir : Ankara / Güdül
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 01.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/586110
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
35.000 (otuzbeşbin) Litre Motorin Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İşin Yapılacağı Yer
:
Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği -Emirler Mahallesi Sağlık Sokak No:4 Güdül/ANKARA
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.12.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği -Emirler Mahallesi Sağlık Sokak No:4 Güdül/ANKARA
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
GÜDÜL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Yakacak (Kalorifer yakıtı -Motorin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/586110
1-İdarenin
a) Adresi : EMİRLER MAHALLESİ SAĞLIK SOKAK NO 4 06840 GÜDÜL/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3127280492 - 3127280473
c) Elektronik Posta Adresi : ankaragudul@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 35.000 (otuzbeşbin) Litre Motorin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Emirler Mahallesi Sağlık Sokak No 4 Güdül /ANKARA Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında bulunan kazan dairesindeki yakıt tankına idarenin istediği miktarda ve mesai saatleri içerisinde
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin talebi üzerine teslimat mesai saatleri içerisinde olmak koşuyla sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) işgünü içerisinde peyder pey 31.12.2019 tarihine kadardır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği -Emirler Mahallesi Sağlık Sokak No:4 Güdül/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.12.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli dağıtıcı ise akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun Hükümlerine uygun olarak alınmış"Dağıtıcı Lisansı"nın aslını veya noter tasdikli süretini,
b) İstekli akaryakıt bayii ise 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun Hükümlerine uygun olarak alınmış "Bayii Lisansı"nın aslını veya noter tasdikli süretiyle birlikte dağıtıcı ile yapmış olduğu "Tek Elden Satış Sözleşmesi"nin aslını veya noter tasdikli süretini teklif ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği Emirler Mahallesi Sağlık Sokak No:4 Güdül/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Güdül İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği -Emirler Mahallesi Sağlık Sokak No:4 Güdül/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR