ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (motorin, kurşunsuz benzin) satın alınacaktır

ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01098096
Şehir : Ordu / Altınordu
Semt-Mahalle : ESKİPAZAR MAH. / SARAYCIK
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU TRİBÜN 10.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ORDU HAYAT 10.12.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/646539
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
21.000 Lt Motorin (Eurodizel) ve 600 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Servisi veya Müdür Yardımcısı Odası
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 YILI AKARYAKIT ALIMI
OGM GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ

2020 YILI AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2019/646539

1-İdarenin
a) Adı : OGM GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Eskipazar Mah. Fidanlık Sk. No:9 Kat:3 (Ordu-Ulubey Yolu 3.Km) 52200 Altınordu/ORDU
c) Telefon ve faks numarası : 4522370219 - 4522370218
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2020 YILI AKARYAKIT ALIMI
b)Niteliği, türü ve miktarı : 21.000 Lt Motorin (Eurodizel) ve 600 Lt Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sözleşme süresince her gün Ordu ili Altınordu ilçesinde, 24 saat boyunca hizmet veren akaryakıt istasyonundan, Taşıt Tanıma Sistemi (Mecburi değildir) kurulması halinde Ülke genelindeki diğer istasyonlardan ve gerek görüldüğünde İdarenin araç parkına, Teknik Şartnamenin 8.ve 10.maddelerindeki esaslara göre pey der pey teslim edilir.
ç)Süresi/teslim tarihi : 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında Teknik Şartnamenin 8. ve 10. maddelerindeki esaslara göre teslim edilir.
d)İşe başlama tarihi : 01.01.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.12.2019 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Ordu Orman Fidanlık Müdürlüğü İhale Servisi veya Müdür Yardımcısı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümlerine göre alınmış ve ihale tarihi itibariyle geçerli olan; 1) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması halinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış ve vize süresi geçmemiş akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi, 2) Akaryakıt ürünleri bayisi olması halinde EPDK'dan alınmış ve vize süresi geçmemiş İstasyonlu Bayilik Lisansını ve bayisi olduğu akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğinin devam ettiğine dair belgeyi, ihale kapsamında sunmak zorundadırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR