SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt (motorin, kurşunsuz benzin) satın alınacaktır

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01093657
Şehir : Samsun / Canik
Semt-Mahalle : GÜRGENYATAK MAH. / CANİK
Yayınlandığı Gazeteler

HABERDE DENGE 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
GAZETE ARENA 02.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/625668
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Akaryakıt 1. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 3.000 Lt. 2. Motorin:10.000 Lt. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu - Gürgenyatak Mah.- Merkez Sok.- No:40 - 2/1 Canik SAMSUN
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇEŞİTLİ AKARYAKIT ALIMI

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

Çeşitli Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/625668

1-İdarenin

a) Adresi

:

Gürgenyatak Mahallesi-Merkez Sok. No:40-2/1 55080 CANİK/SAMSUN

b) Telefon ve faks numarası

:

3623130055 -

c) Elektronik Posta Adresi

:

yucel.cin@samsun.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

Akaryakıt 1. Kurşunsuz Benzin 95 Oktan: 3.000 Lt. 2. Motorin:10.000 Lt.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Teslim yeri

:

Taşıtlar için; akaryakıt istasyonu pompasından taşıtların depolarına, Jeneratörler için; Yüklenici tarafından tankerler ile Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (ilçelerdeki yerleşkeler Kavak ve Ballıca dahil) bünyesinde bulunan jeneratörlerin depolarına, akaryakıt dolumu şeklinde teslim edilecektir.

c)Teslim tarihi

:

İşe başlama talimatının tebliğinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar Çeşitli Akaryakıt (Kurşunsuz Benzin 95 Oktan, Motorin, Motorin (Diğer)) alımına devam edilecektir. Yükleniciye veya bağlı olduğu akaryakıt dağıtım şirketinin bayilerine ait istasyonlardan, Üniversitemize ait taşıtlar jeneratörlerin ihtiyaç durumuna göre peyderpey olarak: Taşıtlar için; akaryakıt istasyonu pompasından taşıtların depolarına akaryakıt dolumu şeklinde yapılacaktır. Jeneratörler için; Yüklenici tarafından tankerler ile Üniversitemiz ve bağlı birimlerin (ilçelerdeki yerleşkeler Kavak-Ballıca dahil) bünyesinde bulunan jeneratörlerin depolarına akaryakıt dolumu şeklinde yapılacak olup teslim esnasında ulusal marker kontrolünün yaptırılması zorunludur. Yüklenici, Üniversitemizce ihtiyaç duyulan akaryakıtları İdarenin sözlü veya yazılı (telefon, faks, e-posta vb.) bildiriminden sonra en geç 1 (bir) gün içinde karşılayacaktır.

3- İhalenin

a)Yapılacağı yer

:

Samsun Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu - Gürgenyatak Mah.- Merkez Sok.- No:40 - 2/1 Canik SAMSUN

b)Tarihi ve saati

:

11.12.2019 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İsteklilerin,
1. Akaryakıt dağıtım firması olması halinde EPDK´dan aldıkları Dağıtıcı Lisansı belgesinin,
2. Akaryakıt bayii firması olması halinde EPDK´dan aldıkları Bayilik Lisansı belgesinin,
aslını veya noter onaylı suretini tekliflerine eklemeleri gerekmektedir.
Ayrıca, isteklinin akaryakıt bayii firması olması halinde bayiliğinin 2020 yılı sonuna kadar devam edeceğine dair akaryakıt dağıtım firmasından aldığı belgeyi de teklifine eklemesi gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Samsun Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- Gürgenyatak Mah.- Merkez Sok.- No:40 - 2/1 Canik SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR