ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Akaryakıt (motorin-benzin) alımı yapılacaktır

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861554
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA GÜNDEM 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2018/417598
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
60.000-LT Motorin Diğer 2.000-LT Benzin Alımı
İşin Yapılacağı Yer
:
Alanya, Kemer, Manavgat, Serik, Elmalı ve Kumluca Vergi Daireleri ile Korkuteli, Gazipaşa ve Kaş Malmüdürlüğündeki Gelir Birimi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü (müdür odası)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT (MOTORİN-BENZİN) ALIMI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (Motorin-Benzin) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2018/417598
1-İdarenin
a) Adresi: Soguksu Mah. Kazım Karabekir Cad. Maliye Binası MURATPAŞA/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası:2422370547 - 2422378522
c) Elektronik Posta Adresi:idari_maliisler@ant-vdb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 60.000-LT Motorin Diğer 2.000-LT Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Bayi Teslimi (Akaryakıt istasyonunda pompa teslimi) Başkanlığımız Antalya Merkez ve İlçe birimlerinden Alanya, Kemer, Manavgat, Serik, Elmalı ve Kumluca Vergi Daireleri ile Korkuteli, Gazipaşa ve Kaş Malmüdürlüğündeki Gelir Birimi araçları için bayi teslimi yapılacaktır. Ayrıca Jeneratörler için yerinde (hizmet binalarında) teslimat yapılacaktır. Yıl içerisinde diğer Malmüdürlükleri Gelir Birimlerine araç tahsis edilmesi halinde de aynı şartlarda akaryakıt teslimi yapılacaktır. Akaryakıt alımında esas olan Akaryakıt Takip Sistemi (ATS) ile alımdır. Ancak ATS olmayan ilçelerde Akaryakıt, Emanet Mal Çeki ile alınabilecektir
c) Teslim tarihleri:01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arası Bayi Teslimi (Akaryakıt istasyonunda pompa teslimi) Başkanlığımız Antalya Merkez ve İlçe birimlerinden Alanya, Kemer, Manavgat, Serik Elmalı ve Kumluca Vergi Daireleri ile Korkuteli, Gazipaşa ve Kaş Malmüdürlüğü Gelir Birimlerine tahsisli araçlar içinde aynı şekilde bayii teslimi yapılacaktır. Ayrıca Jeneratörler için yerinde (hizmet binalarında) teslimat yapılacaktır. Akaryakıt alımında esas olan Akaryakıt Takip Sistemi (ATS) ile alımdır. Ancak ATS olmayan ilçelerde Akaryakıt, Emanet Mal Çeki ile alınabilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü (müdür odası) Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. ANTALYA
b) Tarihi ve saati:23.10.2018 - 10.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu" ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş "Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik belgesini;
d) İsteklilerin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin belgesini,
İhaleye iştirak edecek istekliler, Antalya ili genelindeki istasyonlarda Akaryakıt Takip Sistemi kullanıldığına dair bir belge ile bu akaryakıt istasyonlarının adreslerini ve bulundukları il veya ilçeye (Valilik veya Kaymakamlıklarına) olan uzaklıklarının km cinsinden ifade edildiği belge ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı: Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. ANTALYA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğü Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad. ANTALYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR