TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BŞK. (TAEK)

Akaryakıt (kurşunsuz benzin ve motorin) satın alınacaktır

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BŞK. (TAEK)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890145
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018/555642
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
95 Oktan Kurşunsuz Benzin 2.000 Litre Motorin (Diğer Euro Dizel) 45.000 Litre Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, İMİD Toplantı Salonu (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya / ANKARA)
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

Akıllı (Smart) Kart Sistemi ile Kurşunsuz Benzin ve Motorin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/555642

1-İdarenin
a) Adresi : MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR BULVARI NO:192 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122958779 - 3122958952
c) Elektronik Posta Adresi : memin.karatas@taek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 2.000 Litre Motorin (Diğer Euro Dizel) 45.000 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No:192 06510 Çankaya /ANKARA adresinde bulunan Başkanlık binası, Radyasyon ve Hızlandırıcı Teknolojileri Daire Başkanlığı İstanbul Yolu 27.km. Sarayköy-Kahramankazan / ANKARA ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Radyoaktif Atık Yönetimi Daire Başkanlığı Yarımburgaz Mahallesi, Nükleer Araştırma ve Eğitim Yolu D:10, 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL'da bulunan araçlara Türkiye'nin her tarafından 7 gün 24 saat içerisinde akaryakıt alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : 01.01.2019 ve 31.12.2019 tarihleri arasında Yüklenici tarafından araçlarımıza 7 gün 24 saat Akaryakıt alınabilmesi sağlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, İMİD Toplantı Salonu (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya / ANKARA)
b) Tarihi ve saati : 26.11.2018 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-Enerji Piyasa Denetleme Kurumundan (EPDK) bayilik yapmak üzere istasyonlu bayilik lisans belgesi,
-Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş akaryakıt dağıtım ve pazarlama bayisi olduğuna dair bayilik yazısını
Yükleniciler belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklif ekinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Satın Alma Şubesi Müdürlüğü, (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya / ANKARA)adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı, İMİD Toplantı Salonu (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:192 Çankaya / ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR