TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (Kurşunsuz benzin, motorin, kalorifer yakıtı) alınacaktır

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111251
Şehir : Bolu / Merkez
Semt-Mahalle : KÜLTÜR MAH. / AŞAĞISOKU
Yayınlandığı Gazeteler

BOLU TAKİP 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/1717
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2000Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer), 55000Litre Motorin (Diğer) 18000 Kilogram Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:135 -BOLU
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT MAL ALIMI İHALESİ

BOLU DKMP İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/1717

1-İdarenin
a) Adresi : Kültür Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:135-BOLU BOLU
MERKEZ/BOLU
b) Telefon ve faks numarası : 3742153613 - 3742155282
c) Elektronik Posta Adresi : bolu.dkmp@tarimorman.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer), 55000 Litre Motorin (Diğer)
18000 Kilogram Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i
geçmeyenler)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) ve , Motorin (Diğer) teslimatı araç tanıma
sistemleri ile yükleniciye ait istasyon yada anlaşmalı olduğu bayilikler aracılığı ile pompa satışı yapılarak teslimat yapılacaktır. Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) ise Abant Gölü Tabiat Parkı Kartalyuvası İdare binasına teslimat yapılacaktır.
c) Teslim tarihi : Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) ihtiyaç duyuldukça talep edilecek olup talebin bildirilmesine müteakip 3 iş günü içerisinde teslim edilecektir. Araçlar için alınacak akaryakıt ise İşe başlama tarihinden itibaren 12 Ay olup, Akaryakıtın araçlardaki taşıt tanıma sistemine göre tükendikçe ve ihtiyaç duyuldukça hizmet vasıtalarına dolum
yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kültür Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:135 -BOLU
b) Tarihi ve saati : 30.01.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat
veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme kurumu tarafından verilmiş ve iş
bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu bayisi ise; Bayi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
c) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyon bayilik belgesini, iş ortaklığı oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 03.01.2020 EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) - İlan Durum İzleme https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanDurum.aspx 2/2 gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tarım Orman Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü , Bolu DKMP Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR