MERSİN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ

Akaryakıt, kalorifer yakıtı, dökme Lpg (propan) satın alınacaktır

MERSİN POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079955
Şehir : Mersin / Yenişehir
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ 09.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/563920
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Motorin 40.000 Litre, Kurşunsuz benzin 95 oktan 9.000 Litre, Kalorifer yakıtı 15.000 kilogram, LPG-PROPAN 7.000 kilogram Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kocavilayet Mah. İsmet İnönü Blv. No:311 Yenişehir / MERSİN adresinde bulunan Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Bina 1. Kattaki toplantı salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT, KALORİFER YAKITI, DÖKME LPG (PROPAN) SATIN ALINACAKTIR

ŞEHİT ALTUĞ VERDİ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-MERSİN ŞEHİT ALTUĞ VERDİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜMERSİN ŞEHİT ALTUĞ VERDİ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI İÇİN AKARYAKIT VE YAKACAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/563920

1-İdarenin
a) Adresi : Kocavilayet Mah. İsmet İnönü Blv. No: 311 YENİŞEHİR/MERSİN
b) Telefon ve faks numarası : 3244732005 - 3244732006
c) Elektronik Posta Adresi : mersinpomembilgiislem@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Motorin 40.000 Litre, Kurşunsuz benzin 95 oktan 9.000 Litre, Kalorifer yakıtı 15.000 kilogram, LPG-PROPAN 7.000 kilogram
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıtlar Hizmet Otolarının Depoları ile Okul Müştemilatı içerisinde bulunan Jeneratör deposuna ve Kalorifer Yakıtı Kalorifer kazanının Yakıt Deposuna, Dökme LPG-Propan okul mutfağı LPG tankına
c) Teslim tarihi : 01.01.2020tarihinden itibaren, jeneratör için talep edilen yakıt ve mutfak için istenen dökme LPG-Propan en geç 2 (iki) gün, Kalorifer yakıtı 7 (Yedi) gün içerisinde ihale dokümanında belirtilen şartlarla pey der pey teslim edilecektir. Akaryakıtlar araç depolarına petrol istasyonunda doldurulacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Kocavilayet Mah. İsmet İnönü Blv. No:311 Yenişehir / MERSİN adresinde bulunan Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Bina 1. Kattaki toplantı salonu
b) Tarihi ve saati : 06.12.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
I.a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş, Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu tevsik eden belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti veya aslı idaremizce görülerek tasdik edilmiş sureti veya,
I.a.a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Katagoriye göre istasyonlu bayi veya istasyonsuz bayi olarak faaliyet gösterdiğine dair Enerji piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen Bayilik Lisans belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti veya aslı idaremizce görülerek tasdik edilmiş sureti,
I.b) Teklif sahibinin Bayisi olduğu Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşundan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Bayilik Yazısı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde süresi devam eden Bayilik Sözleşmesinin aslı veya Noter tasdikli sureti veya aslı idaremizce görülerek tasdik edilmiş sureti,
I.c) Sadece 1.Kısımda belirtilen akaryakıt ürünleri kısmına teklif verecek isteklilerin;
I.c.a) Mersin ili il merkezinde (Şehrin Doğu kısmında Kazanlı yol kavşağı, Batı Kısmında ise Martı Oteli kavşağı ) petrol istasyonu olacaktır, petrol istasyonu olduğuna dair, ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti veya aslı idaremizce görülerek tasdik edilmiş sureti,
I.c.b) isteklinin kendisine ait istasyonlu bayiliği yoksa belirtilen kısımda İstasyonlu Bayiliği olan firma veya kişi ile idarenin gerek duyduğu durumlarda petrol istasyonundan tutanak (fiş) karşılığı akaryakıt alabilmesine dair, ihale sözleşme süresini kapsayacak şekilde düzenlemiş protokol (İlgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi protokole eklenecek) aslı veya Noter tasdikli sureti veya aslı idaremizce görülerek tasdik edilmiş sureti,
I.c.c) Yüklenici, dağıtıcısı olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşunun bütün illerde en az bir adet istasyonu olduğuna dair belgeler.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kısıma göre Kamu veya Özel kuruluşlarda yapılan ve aynı özellikleri taşıyan Petrol ürünleri satış ve dağıtım gibi işler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kocavilayet Mah. İsmet İnönü Blv. No:311 Yenişehir / MERSİN adresinde bulunan Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Kampüsü İdari Bina Giriş kattaki Satınalma Büro Amirliği. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR