İLLER BANKASI A.Ş. TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt (euro dizel) alımı yapılacaktır

İLLER BANKASI A.Ş. TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01052006
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 18.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2019/445205
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24.500 Litre Motorin (Euro Dizel) Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İLLER BANKASI A.Ş. TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ /Yalıncak Mah. Sahil Cad. PK.61220 - ORTAHİSAR / TRABZON
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLLER BANKASI AŞ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLLÜK HİZMETLERİ İÇİN KİRALANAN ARAÇLARA 12 AY SÜRELİ AKARYAKIT (EURO DİZEL)
İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


İLLER BANKASI AŞ TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLLÜK HİZMETLERİ İÇİN KİRALANAN ARAÇLARA 12 AY SÜRELİ AKARYAKIT (EURO DİZEL) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/445205

1-İdarenin

a) Adresi

:

YALINCAK MAHALLERSİ SAHIL CADDESI 140 61220 ORTAHİSAR/TRABZON

b) Telefon ve faks numarası

:

4623346040 - 4623345590

c) Elektronik Posta Adresi

:

ilbank.trabzon@ilbank.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

24.500 Litre Motorin (Euro Dizel) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanı içinde olan Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt İlleri ile bu illerin sınırları içinde kalan yerleşim yerleri ve çevresinde yürütülen Kontrollük, Denetim ve Bölge Hizmet işlerinde ve ihtiyaç duyulduğunda Bölge Müdürlüğü Onayı ile Tüm İllerde Bulunan Akaryakıt İstasyonlarından Peyderpey Teslim Alınacaktır.

c) Teslim tarihleri

:

01/01/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (12 ay süreyle) ihtiyaca göre peyderpey.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İLLER BANKASI A.Ş. TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ /Yalıncak Mah. Sahil Cad. PK.61220 - ORTAHİSAR / TRABZON

b) Tarihi ve saati

:

26.09.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili Mevzuatları gereğince; İstekli Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu ise; Teklif sahibine, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi, İstekli Akaryakıt Kuruluşunun Bayiisi ise; Teklif sahibine, bayiisi olduğu kuruluşun verdiği ve iş bitimine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtımı Pazarlama Kuruluşu Bayilik Belgesi ve Sözleşmesi,
- İstekliye Enerji Piyasası Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitimine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
- İsteklinin bağlı olduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma İzin Belgesini İdareye sunmak zorundadır.
Belgelerin aslı veya idare tarafından "Aslı Görülmüştür" Onayı ile idareye teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İller Bankası AŞ. Trabzon Bölge Müdürlüğü Evrak Kayıt Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR