JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Akaryakıt dağıtım sistemi alınacaktır

JANDARMA GENEL KOMUTANLIGI ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00822816
Şehir : Elazığ / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

ELAZIĞ HAKİMİYET 14.06.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2018 / 293531
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1.KALEM: TANK AKARYAKIT, TEK BÖLMELİ, 16 M³ 2.KALEM: TANK AKARYAKIT, ÇİFT BÖLMELİ, 16 M³ 3.KALEM: POMPA, AKARYAKIT ÜNİTESİ, 2 TABANCALI, DİJİTAL GÖSTERGELİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.07.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKII, ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı - İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili 8470-8471) Faks numarası: 0424 241 44 86
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ELEKTRONİK SAYAÇLI VE POMPALI AKARYAKIT DAĞITIM SİSTEMİ İLE YERALTI AKARYAKIT TANKI SATIN ALINACAKTIR
(ELAZIĞ VALİLİĞİ – ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI)

3 KALEM ELEKTRONİK SAYAÇLI VE POMPALI AKARYAKIT DAĞITIM SİSTEMİ İLE YERALTI AKARYAKIT TANKI MAL alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018 / 293531

1-İdarenin
a) Adresi : OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKI, ÖZEL MEDİCALPARK HASTANESİ YANI – 23100 - MERKEZ / ELAZIĞ
b) Telefon ve faks numarası : (0424) 241 11 80 (DÂHİLİ LOJİSTİK: 8162 – İHALE: 8471) – FAKS: (0424) 241 44 86
c) Elektronik Posta Adresi : naltintas@jandarma.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KALEM: TANK AKARYAKIT, TEK BÖLMELİ, 16 M³
2.KALEM: TANK AKARYAKIT, ÇİFT BÖLMELİ, 16 M³
3.KALEM: POMPA, AKARYAKIT ÜNİTESİ, 2 TABANCALI, DİJİTAL GÖSTERGELİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : JANDARMA TAKTİK İHA BİRLİK KOMUTANLIĞI / YAZIKONAK - ELAZIĞ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP 45 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM VE MONTAJ İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK HİZMETE HAZIR HALE GETİRİLECEKTİR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : OLGUNLAR MAHALLESI, TREN ISTASYONU MEVKII, ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ YANI, 23100 MERKEZ / ELAZIĞ (Elazığ İl Jandarma Komutanlığı - İhale Komisyon Başkanlığı Telefon numarası: 0 424 241 11 80 (Dahili 8470-8471) Faks numarası: 0424 241 44 86
b) Tarihi ve saati : 04.07.2018 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI - İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI Merkez / ELAZIĞ Telefon Numarası:0 424 241 11 80 (Dahili Hat: 8470 / 8471 ) Faks Numarası: 0424 241 44 86 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELAZIĞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI - İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR