SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt alınacaktır

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01189857
Şehir : Samsun / Çarşamba
Yayınlandığı Gazeteler

HEDEF HALK 11.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2020/351151
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 15.150 Lt. Motorin : 100.000 Lt Kalorifer Yakıtı( Kükürt Oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) : 500.000 Kg. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
DHMİ Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü 2021-2022 Yılları Akaryakıt Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/351151

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : SAMSUN/ORDU KARAYOLU ÇINARLIK MEVKİİ 55540 ÇARŞAMBA/SAMSUN
c) Telefon ve faks numarası : 3628448830 - 3628448846
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı :

DHMİ Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü 2021-2022 Yılları Akaryakıt Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 15.150 Lt. Motorin : 100.000 Lt Kalorifer Yakıtı( Kükürt Oranı %0,1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) : 500.000 Kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : DHMİ. Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi : 01.01.2021-31.12.2022 tarihleri arasında İDARE'nin akaryakıt ürünü ihtiyaçları (Kurşunsuz Benzin (95 oktan) - Motorin -Kalorifer Yakıtı ) ikmalini ,depolama kapasitelerine göre, YÜKLENİCİ, İDARE'nin yazılı talimatında belirtilen miktarlarda yapacaktır.
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2021

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.08.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DHMİ Samsun/Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İhaleye katılacak Akaryakıt Satış bayileri için; herhangi bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketinden ihalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu EPDK Akaryakıt Pompa Satış İstasyonu bayilik belgesi ve bağlı bulunduğu Belediye Başkanlığından akaryakıt istasyonu işletim ruhsatının noter tasdikli sureti ihale dosyasına eklenecektir.
İhaleye katılacak akaryakıt dağıtım ve pazarlama şirketlerinin ise; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden İhalenin yapılacağı yıl içerisinde almış olduğu “ Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu” olduğunu gösterir belgesinin noter tasdikli sureti ihale dosyasına eklenecektir.Akaryakıt ürününün belirtilen mahalle nakliyesi YÜKLENİCİ’ ye aittir.

İDARE envanterinde bulunan araçlarının Havalimanı sınırları dışına özellikleri itibari ile çıkarılamaması nedeniyle; bu araçların yakıt ikmali YÜKLENİCİ’ nin uygun teçhizat ile donatılmış araçları ile İDARE’ nin bildireceği ihtiyaçlara göre zaman gözetmeksizin tüm ikmalleri YÜKLENİCİ tarafından yerinde yapılacaktır. (Bu araçların yakıt ikmalini sağlamak amacıyla YÜKLENİCİ tarafından İhale sonrası İDARE’ nin görüşüne uygun olarak alternatif ikmal çözümleri önerilebilir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR