ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Akaryakıt alınacaktır

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01079129
Şehir : Muğla / Ortaca
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYEGE HABER 08.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt No
:
2019/569019
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
220.000 Litre Motorin, 110.000 Litre Motorin (Diğer) ve 10.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Mal Alımı

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

2020 MALİ YILI AKARYAKIT ÜRÜNLERİ

ORTACA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Mali Yılı Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2019/569019
1-İdarenin
a) Adresi: Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvari 105 48600 ORTACA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası: 2522825049 - 2522825016
c) Elektronik Posta Adresi: info@ortaca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:
220.000 Litre Motorin, 110.000 Litre Motorin (Diğer) ve 10.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) ile Motorin (Diğer) yüklenicinin akaryakıt perakende satış istasyonu pompasından fiş karşılığı idareye ait araçlara teslim edilecektir. Ayrıca Motorin; yüklenici tarafından idarenin ihtiyacına göre akaryakıt tankeri ile Belediye Kademe ve Araç Parkı akaryakıt deposuna veya araçlara fiş karşılığı teslim edecektir.
c) Teslim tarihleri: 2020 mali yılında sözleşmenin imzalanıp iş başlama talimatının yükleniciye tebliğ edilmesine müteakip teslimat başlayacak, 31.12.2020 tarihine kadar ihtiyaçlar nispetinde peyder pey alınacaktır. Alımlar idarenin ihtiyacına göre haftanın muhtelif günlerinde yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Ortaca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 02.12.2019 - 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İstekli; imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilir
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler akaryakıt ürünlerinin TSE Standartlarına uygunluk belgelerini veya TÜPRAŞ Spesifikasyonlarına uygunluk belgelerini teklif zarfları içerisinde sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar esas alınacaktır.
İstekliler akaryakıt satış istasyonları ile Ortaca Belediyesi Kademe ve Araç Parkı arasındaki mesafeye ait bilgileri Ortaca Belediyesi’nden alacağı resmi onaylı yazı ile teyit edecek ve teklifleri dahilinde sunacaklardır. Fiyat dışı unsurlarda; km. cinsinden akaryakıt istasyonunun idareye uzaklığı idarece belirlenen 0.0020 katsayısı ile çarpılarak teklif birim fiyatı etkileyecek katsayı bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tespitinde kullanılacaktır.
UYGUN BEDELİN TESPİTİNDE AŞAĞIDAKİ FORMÜL ESAS ALINACAKTIR.
A= Değerlendirmeye esas birim fiyatı
B= Teklif edilen birim fiyatı
C= Akaryakıt istasyonunun km. cinsinden idareye uzaklığı
D= Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetinin her bir km. için arttıran katsayı. Akaryakıt istasyonuna gidilerek akaryakıt alacak olan araçların 1 km. mesafede harcayacak oldukları ortalama yakıt miktarının 0,13 litre, yakıt depolarının 65 litre olduğu kabul edilmiştir. (D)= 0,13/65 Bu katsayı 0,0020 hesaplanmıştır.
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (95 Oktan) akaryakıt cinsi için A= B*((C*D)+1 formülü kullanılarak ihale dökümanında mevcut bulunan Uygun Bedel Tespit Hesap Tablosu doldurulacak ve teklif zarfı içerisine konulacaktır. Bu hesap tablosunu koymayan isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Mah. Atatürk Bul. No:105 48600 Ortaca / MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR